• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
TrackLab Terminal
Wersja 2.92 (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/ 6
 
 


Podczas prac terenowych istotną kwestią jest możliwość mobilnej pracy i podręcznego zapisywania i podglądu danych. Starsze metody, jak zapisywanie ręczne w papierach i na wydrukowanych szkicach są wciąż praktykowane jednak warto się zastanowić czy nie lepiej skorzystać z nowoczesnych sposobów rejestracji i pozyskania danych.

W geodezji przyjęły się już w praktyce wszelkiej maści rejestratory powiązane z urządzeniami pomiarowymi, więc czemu nie zastosować tego rozwiązania w przypadku kontroli działek?

Stąd też w naszej ofercie nie mogło zabraknąć rozwiązania mobilnego - przeznaczonej na palmtopy (smartfony) aplikacji TrackLab Terminal. Program jest przeznaczony na urządzenia z systemami Windows CE, Windows Mobile 5 lub 6 i pozwala na wygodną i niezależną pracę w dedykowanej kontrolom aplikacji GISowej.

Aplikacja jest przeznaczona do użytkowania zarówno na palmtopach dostępnych na rynku, jak i urządzeniach dedykowanych GIS (Magellan Mobile Mapper).

Zasada działaniaAplikacja służy do przeprowadzenia kontroli jedną z wybranych metod:
 • metodą inspekcji terenowej (IT) - służącą do wykonania pomiaru działek z użyciem GPS, ich opisaniu (upraw), przypisaniu zdjęć i ich wektorów i sporządzenia wstępnego protokołu z kontroli
 • metodą FOTO - służącą tylko przypisaniu upraw, zdjęć i wektorów
Dane startowe (paczki) są generowane z użyciem stacjonarnej aplikacji TrackLab Manager. Oprócz zbioru działek do kontroli i listy upraw, paczki zawierają również mapy terenu w postaci rastrowej bądź wektorowej oraz pozostałe przydatne dane.

Aplikacja przy starcie pozwala określić gospodarstwa do kontroli (metoda IT) bądź obręby do kontroli (metoda FOTO). Użytkownik może też wybrać maksymalnie dwóch inspektorów, którzy przeprowadzają kontrolę. Dane te później będą wykorzystane do uzupełnienia protokołów.
Po załadowaniu wybranego obiektu Oprogramowanie rozpoczyna również zapis śladu GPS (odczytanego z wbudowanego w palmtopa odbiornika nawigacji satelitarnej) pozwalającego na późniejszą weryfikację pracy inspektorów.

Po załadowaniu obiektu (gospodarstwo lub obręb) wyświetlona zostanie mapa wraz z zaznaczonymi działkami do kontroli. W zależności od metody działki będą oznaczone w postaci centroidów (do wykonania pomiarów GPS) bądź też jako poligony (wstępnie zwektoryzowane w biurze).

Aplikacja może pracować w jednym z trzech logicznych i intuicyjnych głównych trybów:
 • tryb pomiaru GPS - w tym trybie następuje pozyskanie danych liniowych z pomiaru GPS, metodą punktową uśrednianą bądź ciągłą.

 • tryb opisywania - w tym trybie następuje tworzenie opisów działek, opisywanie ich atrybutów, przypisywanie upraw i przypisanie zdjęć. Możliwa jest również edycja wektorów zdjęć oraz wyświetlanie tabliczek FOTO jako wzorów do wypełnienia w terenie.

 • tryb edycji/poprawek - w tym trybie następuje poprawianie i ewentualna edycja dokonanych pomiarów bądź zmierzonych elementów

Wspomaganie pracy w zakresie pomiaru GPS i wektoryzacji działek


Dołożyliśmy starań, aby napisane przez nas Oprogramowanie uwzględniało różne potrzeby użytkowników.
Z tego też względu aplikacja TrackLab Terminal udostępnia możliwość pomiaru liniowego z uwzględnieniem kilku znanych metod pomiaru z użyciem technologii GPS:
 • metody punktowej uśrednianej - poszczególne punkty załamań granic działki uzyskane poprzez uśrednienie próbek z pomiaru statycznego (użytkownik stoi w wybranym czasie na punkcie). W trybie punktowym użytkownik otrzymuje również intuicyjny wskaźnik zegarowy informujący o ilości próbek, jakie zostały wykorzystane do uśrednienia pomiaru.
  Panel pomiarowy udostępniany dla tej metody wskazuje m.in:
  • wskaźniki jakości uzyskanej pozycji GPS: DOP/HDOP/VDOP
  • wskaźnik jakości sygnału satelitów
  • ilość satelitów na nieboskłonie i wykorzystywanych w pomiarze
  • ilość próbek użytych do bieżącego pomiaru
  • czas trwania bieżącego pomiaru (w [s])
  • dokładność XY w [m] bieżącego pomiaru
  • ilość zaakceptowanych (dodanych) punktów
  Użytkownik w momencie, gdy dokładność będzie wskazywała dopuszczalne wartości (poniżej 1,5m lub poniżej 1m) ręcznie dodaje punkt w miejscu uśrednienia. Informacja o parametrach uśredniania również jest zapisywana wraz z punktem. Pozwoli to później (w biurze) ustalić i zweryfikować jakość pomierzonych punktów.

 • metody ciągłej - poszczególne punkty załamań granic działki uzyskane ze współrzędnych bezpośrednio uzyskanych z odbiornika GPS. Metody uśrednienia nie są wykorzystywane w tej metodzie, dodawanie punktów w przeciwieństwie do metody punktowej, jest automatyczne. Jednocześnie zastosowanie tej metody zwiększa narzut ilości punktów, jakie muszą być zmierzone. Panel pomiarowy udostępniany dla tej metody wskazuje m.in:
  • wskaźniki jakości uzyskanej pozycji GPS: DOP/HDOP/VDOP
  • wskaźnik jakości sygnału satelitów
  • ilość satelitów na nieboskłonie i wykorzystywanych w pomiarze
  • interwał czasowy bądź odległościowy dodawania punktów
  • ilość dodanych punktów
  Jak wspomniano, punkty dla tej metody są mierzone (dodawane) automatycznie. Jednakże użytkownik może zdecydować w jakim interwale mają być dodawane punkty: do wyboru jest interwał czasowy (punkty dodawane co n sekund) bądź interwał odległościowy (punkty dodawane co n metrów). Użytkownik oczywiście w każdej chwili może przełączyć wartość interwałów. Może też chwilowo wstrzymać pomiar (funkcja pauzy), aby wznowić go ponownie w dalszym miejscu (np. przeszkoda terenowa na granicy działki).

 • metody mieszanej - poszczególne punkty załamań granic działki uzyskane ze współrzędnych bezpośrednio uzyskanych z odbiornika GPS bądź uzyskane przez uśrednienie (przełączenie w trakcie pomiaru). Korzystanie z tej metody wymaga po prostu wyboru jednej metody i w razie konieczności przełączenia na drugą metodę. Dzięki możliwości przełączenia metody w trakcie pomiaru, użytkownik może mierzyć działki, których fragmenty granic składają się z regularnych i nieregularnych krzywych (łuki).
Pomiar jest uruchamiany przy pomocy zaledwie jednego przycisku, a wyświetlony panel w sposób wyraźny i estetyczny pokazuje bieżący status pomiaru. Aplikacja udostępnia również szereg pozostałych funkcjonalności, skojarzonych z pomiarem, np:
 • Funkcja SNAP, - pozwalająca na wykorzystanie istniejącego pomiaru punktu bez dublowania jego współrzędnych. Użytkownik chcąc pomierzyć działkę, której dowolny punkt załamań granic leży w obrębie innej pomierzonej działki, po prostu korzysta z przycisku SNAP i wskazuje żądany punkt. Dzięki tej funkcjonalności można zachować poprawność topologii geometrii działki.
 • możliwość zmiany symbolu dodawanych punktów - umożliwiająca zaznaczenie np. granic obszarów upraw
 • możliwości "zamykania" kształtu pomiaru - w przypadku pomiaru ostatniego punktu poligonu można na nim zakończyć pomiar - wówczas aplikacja zapyta, czy domknąć kształt działki. Domykanie jest możliwe również w sposób automatyczny (zmiana trybu domykania).
 • podświetlanie bieżąco mierzonych punktów - kolorem czerwonym są zaznaczane wszystkie bieżąco pomierzone punkty w danej sesji pomiarowej, a dodatkowo pierwszy i ostatnich 5 punktów posiada wyróżnienie w postaci pokazywania etykiet.
 • wyświetlanie współrzędnych ekranowych wg układu 1992 bądź WGS84- umożliwia to szybkie sprawdzenie położenia poszczególnych punktów pomiaru
 • przyciski umożliwiające zresetowanie pomiaru bieżącego punktu i rozpoczęcie go od nowa
 • możliwość odtwarzania pomiaru w przypadku zaniku zasilania urządzenia - w przypadku wyłączenia bądź zawieszenia urządzenia w trakcie pomiaru. Po ponownym włączeniu pomiar zostaje wznowiony (oczywiście wraz z pytaniem użytkownika czy tego dokonać).
Pomiar może być prowadzony na kilku dostępnych warstwach. Punkty mierzone są na warstwie głównej, natomiast granice działek są przypisane konkretnym warstwom (np. główna, podrzędna P1, P2, DKR, ONW). Odpowiednią ikonką można w szybki sposób przełączyć bieżącą warstwę i dokonać pomiaru np. na warstwie podrzędnej.

Co istotniejsze, użytkownik nie jest obowiązany do ciągłego pomiaru zamkniętych powierzchni, ponieważ może mierzyć działki fragmentami. Po pomiarze aplikacja potrafi automatycznie rozpoznać zamknięte poligony, stanowiące działki. Zastosowanie autorskiej metody rozpoznawania powierzchni opracowanej przez mgr inż. Marka Kupaja jest wielką zaletą rozwiązania pomiarowego - pozwala użytkownikowi w krótszy sposób dokonać odpowiednich pomiarów.

Wspomaganie pracy w zakresie opisywania upraw i przypisania zdjęćRozbudowany tryb pomiarowy to tylko fragment możliwości jakie oferuje TrackLab Terminal.

Jedną z kolejnych funkcjonalności jest możliwość opisywania działek i powiązywania zdjęć z pomierzonymi działkami. Dokonane pomiary liniowe będą podstawą do określenia położenia poszczególnych działek, gdy użytkownik stosownie je opisze. W programie zastosowaliśmy czytelną nomenklaturę nazewnictwa: poligonami nazywane są zmierzone i rozpoznane powierzchnie, natomiast działkami opisane poligony bądź tzw. działki bezpomiarowe.
Udostępniane przez program funkcjonalności pozwalają na:
 • autorozpoznawanie powierzchni - uruchamiając tryb opisywania aplikacja automatycznie odszuka zamknięte powierzchnie i stworzy z nich poligony:


  TrackLab Terminal  Schemat opisywania działek w Oprogramowaniu
  po lewej pomierzone kontury, pośrodku autorozpoznany poligon, na końcu opisane powierzchnie - działki

 • tworzenie działek - klikając na rozpoznanym poligonie użytkownik dodaje działkę i ustala centroid działki w miejscu kliknięcia. Jest to bardzo wygodny sposób, zważywszy, iż użytkownik nie musi zaznaczać ręcznie poszczególnych punktów poligonu. Automat realizuje ten proces szybciej i efektywniej.


 • tworzenie działek bezpomiarowych - tworząc działkę . jedynie w postaci centroidu, jeśli granice działki nie mogą być pomierzone z użyciem technologii GPS. Jest to sposób dopuszczalny przez instrukcję w przypadku metody inspekcji terenowej i pozwala na ręczne określenie powierzchni danej działki.

 • edycję działek - poprzez kliknięcie na istniejącą działkę umożliwiając tym samym jej edycję. Jest to prosty sposób, umożliwiający również szybkie pozycjonowanie centroidów działek. Po kliknięciu na działkę zostanie wyświetlone okno, zawierające informacje takie jak:
  • powierzchnię zredukowaną działki (w [ha] wraz z tolerancją w [a]) - z uwzględnieniem enklaw
  • obwód działki (w [m])
  • powierzchnię całkowitą działki (z enklawami)
  • powierzchnię i ilość enklaw
  • przypisaną uprawę i atrybut
  • uprawę i powierzchnię deklarowaną
  • przypisane numery kontrolne DR
  • przypisane numery zdjęć
  Edycja działek udostępnia 4 intuicyjne zakładki, które pozwalają na wygodne opisanie działki i weryfikację poprawności przypisania poszczególnych danych.

 • pokazywanie wzoru tabliczki FOTO - umożliwiając tym samym operatorowi sprawne wypisanie tabliczki na miejscu. Oczywiście ma to zastosowanie tylko w przypadku zwykłej ręcznie wypisywanej tabliczki. W roku 2011 bowiem wprowadziliśmy innowacyjne urządzenie - cyfrową tabliczkę iFotoTable, pozwalające komunikować się z TrackLab Terminalem w sposób bezprzewodowy, tym samym wypisywanie tabliczki stało się zbędne.

 • dodawanie centroidów zdjęć - czyli na oznaczanie współrzędnych wykonania zdjęcia w danym miejscu (zdjęcie może być również wykonane z użyciem wbudowanego w palmtop aparatu cyfrowego). Aby dodać zdjęcie wystarczy skorzystać z odpowiedniej ikonki, dostępnej na wzorze tabliczki FOTO, która wstawi centroid zdjęcia. Powyższy sposób wstawiania centroidu obsługuje zarówno zdjęcia wykonane zewnętrznym aparatem, jak i wbudowanym w urządzenie (w takim przypadku zdjęcie zostanie bezpośrednio umieszczone w odpowiednim katalogu na karcie).

 • powiązywanie zdjęć z działkami - w przypadku gdy każda działka musi posiadać przypisane zdjęcie, sytuacja wymaga rozwiązań, pozwalających na wygodne przypisanie ich do działek. Z pomocą przychodzi moduł aplikacji pozwalający na przypisanie zarówno jednego jak i wielu zdjęć do wybranej działki. Zdjęcie nie musi być wykonane w obrębie powierzchni danej działki - może być wykonane także spoza obrębu działki. Dlatego też funkcjonalność przypisywania dowolnych zdjęć jest bardziej praktyczna, niż stałe przypisywanie na podstawie położenia w ramach danej działki.

 • edycję wektorów zdjęć - dla każdego zaznaczonego zdjęcia użytkownik może zmodyfikować jego wektor, tj. kierunek w którym wykonano dane zdjęcie. Kierunkowość zdjęć jest wymagana aby spełnić wymagane zapisy Instrukcji realizacji kontroli ARiMR. Raz przypisany kierunek może być poddany edycji i zmieniony, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo możliwość podglądu kierunku do centroidu przypisanej działki pozwala w łatwy sposób określić kierunek zdjęcia względem mapy i środka działki.

 • edycję (centroidów) zdjęć - możliwość edycji zdjęć, ich nazewnictwa oraz nazewnictwa kolejnych zdjęć. Elastyczny mechanizm w aplikacji pozwala zarówno przypisać zdjęciu liczbowy indeks, jak i nazwę. Tym samym zdjęcie może posiadać dowolną nazwę, co pozwala na lepszą jego identyfikację (nie trzeba wspominać jak bardzo taki mechanizm przydaje się w inwentaryzacji fotograficznej w przypadku użycia systemu również w innych celach niż kontrole). Nazwa zdjęcia może być oczywiście numerowana kolejno, a możliwość zmiany prefixu zdjęcia jest równie istotną funkcjonalnością z punktu widzenia Wykonawcy kontroli.

Wspomaganie pracy w zakresie edycji danychTrackLab Terminal serii AreaControl umożliwia również edycję pomierzonych lub dodanych danych. Edycja w tym przypadku obejmuje m.in. możliwość usunięcia obiektów bądź zmiany ich położenia.
Aby system był bardziej uniwersalny wprowadzono możliwość zaznaczania i modyfikacji obiektów zarówno punktowo jak i z zaznaczeniem obszaru.Obiekty do zaznaczenia można dodawać bądź odejmować (3 podtryby zaznaczania: zaznaczanie nowych obiektów, dodawanie obiektów do zaznaczenia, odejmowanie obiektów z zaznaczenia).
Wyświetlane obiekty i ich ilość w danej kategorii (punkty, linie, krawędzie, poligony, działki, zdjęcia) znajdują się w czytelnym panelu.

W trybie edycji możliwe jest również szybkie przesunięcie wybranego obiektu (np. zdjęcia). Umożliwia to odpowiedni przycisk wprowadzający aplikację w tryb zaznaczania i przesuwania obiektów.

Funkcjonalność usuwania jest wybierana z użyciem odpowiednio ukrytego przycisku tak, aby użytkownik przypadkowo nie usunął pomierzonych obiektów.

Możliwości konfiguracji i pozostałe opcjePostaraliśmy się również, aby zapewnić użytkownikom szybki dostęp do wybranych funkcjonalności aplikacji. Łatwe w dostępie MENU pozwala na:
 • szybkie zapisanie ręczne pomiaru (funkcjonalność programu obejmuje również automatyczny zapis co określony interwał czasowy)
 • wejście do panelu kontroli inspekcji
 • uruchomienie trybu odzyskiwania danych
 • natychmiastowe zamknięcie bądź minimalizację aplikacji
Na uwagę zasługuje tutaj tryb odzyskiwania (odtwarzania) danych. Tryb ten pozwala użytkownikowi na odzyskanie dowolnego zapisanego pomiaru. Ponieważ pomiary są zapisywane również automatycznie, jest możliwe aby w przypadku utraty danych z powodu niespodziewanych okoliczności (np. utrata zasilania, przypadkowy reset), szybko wznowić bądź zrekonstruować dokonane pomiary. Z tego też względu ten tryb jest nieodzowny w przypadku profesjonalnych aplikacji pomiarowych. Użytkownik w prosty sposób może wybrać pomiar, jego datę i czas i wznowić (zastąpić bieżący pomiar wskazanym pomiarem).

Oprócz możliwości zaawansowanej konfiguracji, aplikacja umożliwia również intuicyjny podgląd pracy modułu GPS poprzez wizualizację stanu odbiornika. Zastosowany tu mechanizm, znany chociażby z aplikacji FotoKoder, pozwala w szybki sposób zapoznać się z ilością dostępnych satelitów, ich układem oraz jakością sygnału. Użytkownik może też w odpowiednim panelu ustawić parametry pracy odbiornika GPS, takie jak port i prędkość. Jednocześnie do pomiaru można wykorzystać wcześniej nagrany plik z logiem źródła sygnału w postaci formatu NMEA-0183.

Oczywiście z punktu widzenia Wykonawcy kontroli ważne są też inne funkcje, jak chociażby możliwość weryfikacji topologii. Dokonany pomiar musi być przecież poprawny geometrycznie, aby mógł być przyjęty i zaakceptowany przez ARiMR w celu finalizacji projektu.
Aplikacja udostępnia tę funkcjonalność poprzez specjalnie napisany do tego celu panel. Panel ten zawiera opcje zarówno wyświetlania listy błędów, jak i możliwość ich zbiorowego naprawienia.
Funkcjonalność ta działa podobnie do funkcjonalności dostępnej w aplikacji TrackLab Manager i pozwala użytkownikowi na weryfikację dokonanego pomiaru. Dzięki temu użytkownik ma możliwość sprawdzenia, czy wszystkie zdjęcia są przypisane do pomierzonych działek, czy nie ma "wiszących" punktów oraz źle zwektoryzowanych działek. Wszelkie błędy i uwagi są czytelnie wypisane w panelu, który umożliwia również szybkie pokazanie błędu na mapie (opcja centrowania).
Dla kierowników projektów przydatną funkcją jest też możliwość sprawdzenia, które punkty zostały dodane ręcznie (tj. kiedy nie był wykorzystywany odbiornik GPS do pomiaru punktów załamań działek).

Profile pomiaroweWraz z serią TrackLab AreaControl stworzyliśmy w aplikacji terminalowej możliwość definiowania uprawnień i profili pomiarowych.
Rozwiązanie to było dedykowane wymagającym użytkownikom, którzy potrzebują sterować możliwościami aplikacji w zakresie dostępów do pewnych funkcji.
Rozwiązania profili pomiarowych umożliwiają użytkownikom zdefiniowanie określonych profili pomiarowych (w których np. niemożliwe jest przesuwanie bądź wykonywanie pomiaru w trybie bez włączonego GPS), aby uniemożliwić ewentualne manipulacje i próby wektoryzacji działek bez ich faktycznego pomiaru.
Profile pomiarowe są też niezbędne w przypadku gdy użytkownik chce wykonywać pomiar z wykorzystaniem różnych odbiorników GPS (przełączanie się pomiędzy jednym a drugim odbiornikiem bez konieczności zmian w opcjach).

Możliwości współpracy ze sprzętemNasza aplikacja współpracuje z urządzeniami z niską rozdzielczością (240x320 pikseli) oraz wysoką rozdzielczością (480x640 pikseli lub wyżej), w zależności od zapotrzebowania udostępniana jest konkretna, dedykowana danej rozdzielczości wersja. Z uwagi na szereg dostępnych urządzeń, nie możemy zagwarantować, iż aplikacja będzie poprawnie działać z każdym palmtopem. Dlatego też oferujemy możliwość przeprowadzenia dostosowania do wybranego urządzenia, aby użytkownik miał pewność przydatności aplikacji w wybranym zastosowaniu.

Aplikacja TrackLab Terminal może współpracować zarówno z palmtopami różnych producentów, m.in: Asus, Mio, Eten, Acer, Fujitsu-Siemens, jak i dedykowanych GIS sprzętów typu Magellan Mobile Mapper. Standardowa wersja programu posiada mapowanie przycisków sprzętowych dostosowane do urządzenia Mobile Mapper. W przypadku konieczności dostosowania układu klawiszy do innego sprzętu zalecamy zakupienie odpowiedniej usługi dostosowania.

W zakresie obsługi GPS program potrafi współpracować zarówno z wbudowanym w palmtop odbiornikiem GPS, jak i zewnętrznym (dostępnym np. poprzez kartę rozszerzeń bądź bluetooth). Konfiguracja w wygodnym panelu i możliwość ustawienia dowolnego portu szeregowego komunikacji umożliwiają dostosowanie aplikacji do warunków sprzętowych oferowanych w danym urządzeniu mobilnym.

Najnowsza wersja aplikacji posiada funkcję umożliwiającą współpracę z elektroniczną tabliczką FOTO iFotoTable, którą można zamówić w SkyRaster wraz z Oprogramowaniem TrackLab AreaControl.
Tabliczka iFotoTable komunikując się przez protokół bezprzewodowy Bluetooth z aplikacją TrackLab Terminal jest automatycznie sterowana z poziomu aplikacji, dzięki czemu nie ma absolutnie żadnej konieczności ręcznego wpisywania numeru producenta, zdjęcia oraz daty kontroli, ponieważ ten proces jest realizowany automatycznie z poziomu aplikacji. Pomimo pewnych ograniczeń, jakie nakładane są na użytkowników tabliczek (konieczność obsługi Bluetooth z poziomu palmtopa, trochę większe zużycie energii oraz umiejętność robienia zdjęć w bardzo nasłonecznionych warunkach), zastosowane rozwiązanie automatyzuje znacznie proces kontroli metodą FOTO i przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy Wykonawcy kontroli.

Rejestracja licencji i synchronizacja danychW odróżnieniu od stosowanych na rynku rozwiązań, już w 2009 wprowadziliśmy błyskawiczny i innowacyjny sposób rejestracji licencji przez sieć internet. W przypadku licencji na Oprogramowanie TrackLab Terminal możliwe jest zbiorcze rejestrowanie licencji, dzięki czemu przygotowanie urządzeń do pracy jest możliwe w znacznie krótszym czasie niż w przypadku innego oprogramowania (które trzeba rejestrować w sposób ręczny, wysyłając pocztą elektroniczną i czekając na wygenerowanie kluczy rejestracyjnych).

W zakresie synchronizacji danych również udostępniamy nowoczesne rozwiązanie w postaci możliwości podłączenia palmtopa do aplikacji TrackLab Manager, która jest w stanie zarejestrować poszczególne urządzenia. Dzięki trybowi synchronizacji można ustawić zdalnie odpowiednie parametry urządzenia (ikony symbolu GPS, wprowadzić profile pomiarowe, zmienić ustawienia GPS i uprawnienia). Również ta funkcjonalność pozwala na szybkie przygotowanie urządzeń do pracy. Podłączenie aplikacji mobilnej do aplikacji stacjonarnej jest proste i nie wymaga specjalnych informatycznych kwalifikacji obsługujących go użytkowników.

Przydatność w innym zakresieAplikacja może być też wykorzystywana w innym zakresie - np. do przeprowadzania inwentaryzacji fotograficznej bądź też szybkiego pomiaru GPS i katalogowania informacji w terenie. Ze względu na zaimplementowane geodezyjne układy współrzędnych (1992) oraz WGS84 (GPS). Dzięki uniwersalności interfejsu, możliwości współpracy z innymi odbiornikami GPS oraz atrakcyjnej cenie, aplikacja może być wykorzystywana także przy innych projektach geodezyjnych.


Wybrane możliwości:
 • intuicyjny interfejs graficzny, umożliwiający sprawną pracę
 • pomiar punktów z użyciem GPS metodą punktową, ciągła bądź mieszaną
 • automatyczny mechanizm rozpoznający powierzchnie działek
 • obsługa enklaw (redukcji powierzchni o wyłączenia)
 • możliwość szybkiego pomiaru punktów z możliwością wykorzystania wcześniej pomierzonych punktów
 • możliwość szybkiego opisywania działek (atrybut, atrybut nadrzędny, uprawa, kody DR)
 • możliwość dodawania zdjęć (centroidów dla zewnętrznych bądź wykonywania zdjęć wbudowanym aparatem)
 • możliwość zmian nazewnictwa zdjęć
 • możliwość powiązywania zdjęć z działkami
 • możliwość nadawania zdjęciom wektorów (kierunków)
 • chroniony (szyfrowany) format zapisu danych wraz z automatycznym interwałem zapisu
 • zaawansowane opcje edycji danych
 • obsługa map rastrowych i wektorowych (np. z przekonwertowanego formatu TIF bądź XML, Shapefile)
 • obsługa działek oraz działek bezpomiarowych (centroidy)
 • opcja odtwarzania (rekonstrukcji) dokonanych pomiarów
 • funkcje sprawdzenia topologii
 • współpraca w zakresie synchronizacji z aplikacją TrackLab Manager
 • łatwa i błyskawiczna rejestracja licencji
 • obsługa metody IT i FOTO jednocześnie (w zależności od paczki pomiarowej)
 • obsługa różnych typów urządzeń zewnętrznych, w tym współpraca z elektroniczną tabliczką FOTO

Zastosowania:
 • geodezyjne kontrole rolnicze metodą IT i/lub FOTO
 • pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne
 • weryfikacja sytuacji w terenie
 • inwentaryzacja fotograficzna
 • nawigacja do celów geodezyjno-pomiarowych

TrackLab Terminal
Wersja 2.92 (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/ 6
 
Cena: telefon • licencja wieloletnia • obsługuje IT (pomiary gps i edycja geometrii) • obsługuje FOTO •
 © 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.