• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
TrackLab Manager
Wersja 2.92 (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP
 
 


Dla geodezyjnego Wykonawcy kontroli dla ARiMR istotne jest sprawne zarządzanie procesem kontroli, zarówno w okresie przygotowywania, jak i trwania kontroli, a kończąc na przygotowaniu materiałów wynikowych. Dostępne na rynku oprogramowanie zwykle musi być zestawiane z innym, aby było wykorzystane z powodzeniem w w/w pracach geodezyjnych. W takich przypadkach wymagane są zwykle drogie i profesjonalne pakiety CAD (Geomedia, Microstation). W przypadku zakupu pakietów na wiele stanowisk cena takiego rozwiązania bywa bardzo wysoka, a zastosowane rozwiązania wymagają sprawnej żonglerki pomiędzy różnymi aplikacjami.

My proponujemy Państwu autorskie, spójne rozwiązanie w postaci jednej aplikacji TrackLab Manager, integrującej szereg wymaganych funkcjonalności (pozostałe, tj. opcjonalne funkcjonalności zaimplementowane są we współpracujących z programem pozostałych aplikacjach). Dzięki temu rozwiązaniu, Wykonawca otrzymuje spójny system, pozwalający na sprawną realizację kontroli działek.

Zasada działaniaTrackLab Manager jest programem typu CAD, integrującym podstawowe i zaawansowane funkcje, służące do realizacji przedmiotowych kontroli terenowych oraz FOTO dla ARiMR.
Zintegrowane w programie procedury pozwalają na:
 • przygotowanie materiałów do kontroli w postaci stworzenia bazy danych, na podstawie otrzymanych od ARiMR materiałów źródłowych
 • przygotowanie, zarejestrowanie i skonfigurowanie urządzeń pomiarowych do pracy
 • wstępną wektoryzację działek (metodą FOTO) i wydrukowanie odpowiednich szkiców i protokołów
 • wygenerowanie paczek startowych dla urządzeń mobilnych w celu przeprowadzenia kontroli w terenie na Oprogramowaniu TrackLab Terminal
 • odczytanie i zarchiwizowanie danych z kontroli
 • weryfikację i uzupełnienie danych z kontroli, zarówno pod kątem treści mapy, jak i uzupełnienie protokołów i raportów kontroli
 • wydrukowanie protokołów oraz szkiców z kontroli
 • przetworzenie pomiarów do formatów wymaganych przez ARIMR
 • zapisanie bazy kontroli do plików MDB, wymaganych przez ARiMR
Program posiada intuicyjny interfejs, zintegrowaną mapę, paski ikon uruchamiających poszczególne funkcjonalności, panele narzędziowe oraz linię komend, umożliwiającą szybką realizację wybranych funkcji (implementującą autorski język programowania funkcjonalności).

Wspomaganie pracy w zakresie przygotowania materiałów do kontroliAplikacja posiada moduły importujące dane źródłowe, jakie Wykonawca kontroli otrzymuje od ARiMR celem realizacji zlecenia.
Moduły te pozwalają na sprawne załadowanie danych i przygotowanie firmowej bazy danych obsługującej proces kontroli.

W zakresie baz danych, TrackLab Manager posiada moduł importu baz MDB, który umożliwia łatwe wczytanie jednej bądź wielu baz MDB wraz z powiązaniem danych z bazy z informacjami geograficznymi, uzyskanymi z dostarczonych plików z wektorami. Użytkownik po prostu umieszcza w wybranym katalogu pliki z podkładami (XML,TIF,Shapefile) oraz bazami danych (MDB) i uruchamia funkcję importu.


TrackLab Manager  Moduł importu MDB w trakcie odczytywania bazy

Moduł importujący pozwala przed zasileniem bazy dokonać przeglądu danych, dostępnych w bazie, aby móc ją zaakceptować (bądź odrzucić, jeśli w dostarczonej bazie były błędy). Wykaz błędów jest zapisywany przez program i wyświetlany w postaci czytelnej listy.

Moduł w trakcie pracy i powiązywania danych geograficznych dokonuje organizacji i konwersji podkładów graficznych do formatów stosowanych w TrackLabie (FKX, FKR). Jednocześnie po zakończeniu pracy aplikacja wyświetla stosowną informację o tym, które obręby zostały powiązane i jakich informacji brakuje. Użytkownik obsługujący moduł importu ma również możliwość zapoznać się z producentami, którzy zostali wyznaczeni do kontroli, wraz ze szczegółowym wypisem, które działki i w jakich obrębach mają być skontrolowane.
Aplikacja potrafi również zaimportować słownik upraw z możliwością przeglądu wpisów w słowniku i zgodności danych ze słownika z listą dostarczoną w Instrukcji realizacji kontroli, jaką otrzymał Wykonawca.

W zakresie podkładów rastrowych i wektorowych, operator programu może dodać je do bazy programu zarówno podczas procesu importu (wówczas ładowane są tylko te pliki, które są faktycznie powiązane z ładowanymi bazami) jak i też później, przy pomocy dedykowanego modułu Bazy Podkładów.


TrackLab Manager  Baza podkładów z aktywną zakładką zarządzania rastrami

Każdy z załadowanych podkładów jest wyświetlany na liście, wraz z jego zakresem w [km], z możliwością szybkiego wycentrowania podkładu na mapie. Wybrane podkłady można wygodnie podładować przy pomocy dostępnych przycisków.

Jednakże podładowanie może nastąpić również automatycznie - po wciśnięciu przycisku AutoPodkład (lub odpowiedniego klawisza skrótu), następuje podładowanie wszystkich podkładów, będących w aktywnym widoku. Dzięki temu nie trzeba ładować wszystkich dostępnych podkładów (zazwyczaj jest ich tak dużo, iż nie da się ich fizycznie załadować do pamięci komputera w krótkim czasie).
Aplikacja dzięki autorskiemu systemowi wyświetlania jest w stanie wyświetlać wiele podkładów rastrowych i wektorowych naraz. Podkłady wektorowe mogą być kolorowane, w zależności od potrzeb, co pozwoli użytkownikowi na łatwiejszą orientację, np. w zakresie wektoryzacji działek.
Oferując możliwość selektywnego wyłączania poszczególnych warstw (także przy pomocy skrótów klawiszowych), użytkownik może podjąć wygodną pracę.

W przypadku późniejszego dodania podkładów (w szczególności wektorowych), użytkownik może wykorzystać funkcję powiązania centroidów działek, zarówno tylko dla działek, które nie miały ich powiązanych podczas importu baz, jak i wyłącznie w celu uzupełnienia tych danych. Funkcja powiązywania umożliwia efektywną fizyczną lokalizację działki w terenie, bowiem w zakresie bazy MDB brak jest informacji i położeniu geograficznym (współrzędne) danych działek.

Po sprawnym imporcie i przygotowaniu danych (np. wygenerowaniu obrębów FOTO dla metody FOTO), aplikacja umożliwia podgląd list producentów bądź obrębów do kontroli.
Wyświetlane w wygodnej zakładce dane pozwalają na szybki dostęp do protokołu kontroli danego producenta. Można też odpowiednim przyciskiem wygenerować do pliku statystykę zbiorczą dla wybranych zleceń i producentów.

Aplikacja umożliwia wydrukowanie tzw. pustych raportów kontroli, które inspektorzy terenowi mogą zabrać w teren i wykorzystać w procesie kontroli.
W przypadku metody FOTO istotne jest wydrukowanie szkiców, które można w aplikacji wykonać zarówno przed wykonaniem kontroli w terenie (lecz po wektoryzacji) oraz po wykonaniu i uzupełnieniu wszystkich danych w biurze (szkice ostateczne). Dostarczony moduł obsługi szkiców FOTO pozwala również na automatyczne wygenerowanie szkiców dla poszczególnych działek.

Wspomaganie pracy w zakresie wektoryzacji działek


TrackLab Manager posiada również moduły dedykowane operatorom wykonującym kontrole terenowe metodą FOTO, gdzie istotną kwestią jest wykonanie wstępnej wektoryzacji działek rolnych.
Oprócz mapy i sprawnych funkcji edycyjno-kopiujących, program jest wyposażony w moduł analizy i wspomagania pracy osób odpowiedzialnych za wektoryzację.


TrackLab Manager  Moduł wspomagający wektoryzację DR

Moduł umożliwia zarówno wskazanie działek do kontroli, ich łatwą i szybką wektoryzację, jak i sprawdzenie topologii zwektoryzowanej geometrii.
Użytkownik dysponuje również funkcją automatycznej naprawy błędów topologii oraz funkcjami, pozwalającymi na szybkie zlokalizowanie błędów na mapie.

W procesie wektoryzacji użytkownik może w szybki sposób podgrać załadowane wcześniej szkice rolników, otrzymane od ARiMR, w celu wstępnego określenia granic wektoryzacji działek. Program umożliwia tym samym szybkie pokazanie szkicu obok mapy i stanowi nieodzowną pomoc podczas tego zakresu prac.


TrackLab Manager  Wektoryzacja - przykład błyskawicznej wektoryzacji na podstawie danych ewidencyjnych
użytkownik klika w działkę ewidencyjną, którą system pozyskuje jako pomiar i umożliwia szybkie opisanie


TrackLab Manager  Poszczególne etapy wektoryzacji pojedynczej działki bądź enklaw (DN-ów),
z uwzględnieniem przyciągania punktów do granic istniejących działek ewidencyjnych


TrackLab Manager  Wektoryzacja - przykład scalania dwóch działek w jedną,
w tle (na pomarańczowo) zaznaczone działki ewidencyjne

Zastosowany mechanizm pozwala szybko kopiować działki na warstwy podrzędne i dokonywać niezbędnych poprawek (np. wcięcia enklaw w działkach). Program posiadając automatyczną obsługę enklaw (wyłączeń) jest w stanie określić powierzchnię zredukowaną o enklawę w sposób automatyczny "w locie".


TrackLab Manager  Narzędzie do analizy zwektoryzowanych danych

Aplikacja posiada również narzędzia dla kierowników projektu, pozwalające na weryfikację jakościową i ilościową pozyskanych danych. Uruchamiając narzędzie na serwerze można w prosty sposób sprawdzić jak dużo pracy zostało wykonane, i ile pracy w zakresie wektoryzacji pozostało do skończenia.

Wspomaganie pracy w zakresie kontroliMając przygotowane dane do przeprowadzenia kontroli, wydrukowane wstępnie protokoły i szkice, użytkownik jest gotowy do stworzenia i wydania paczek z materiałami do jej przeprowadzenia. Aplikacja posiada moduły ułatwiające przygotowanie danych na urządzenia mobilne z Oprogramowaniem TrackLab Terminal. Materiały te będą zawierały zarówno wykaz działek do kontroli, zbiór podkładów (map wektorowych i rastrowych) jak i wstępnie zwektoryzowane działki (do metody FOTO).


TrackLab Manager  Moduł generowania paczek startowych w trybie metody FOTO

Użytkownik programu może w prosty sposób wybrać odpowiednie zlecenia, producentów bądź obręby i przygotować paczki startowe na urządzenia mobilne. Podkłady rastrowe i wektorowe będą automatycznie dograne, w zależności od wybranych zleceń. Dzięki temu przygotowana paczka będzie zoptymalizowana i inspektor nie będzie musiał zabierać ze sobą masy materiałów w teren.

Przygotowana paczka stanowi odpowiednią strukturę plików i katalogów, która umieszczona na karcie urządzenia mobilnego zostanie przy pomocy oprogramowania mobilnego uzupełniona o dane z pomiaru. Proces wykorzystania w pomiarze aplikacji TrackLab Terminal jest opisany na tej stronie.

W wyniku pomiaru inspektorzy będą posiadali uzupełnione katalogi z danymi. Po przyjściu do biura, dane te są wczytywane poprzez odpowiedni moduł w programie.


TrackLab Manager  Moduł odbioru danych przed wczytaniem danych

Łatwy w obsłudze i intuicyjny moduł pozwala wczytać katalogi z paczkami i zarchiwizować je we własnej bazie danych. Dodatkowo program potrafi synchronizować, tj. wczytać zdjęcia wykonane zewnętrznymi aparatami i powiązać je z konkretnymi pomiarami.

Aplikacja dysponuje również modułem, który pozwala załadować w każdym momencie dane i zweryfikować treść pomiaru na mapie.

Jednocześnie dostarczone mechanizmy pozwalają na uzupełnienie protokołów, zarówno ręcznie, jak i automatycznie.

Edycji może podlegać również treść mapy. Użytkownik może w prosty sposób sprawdzić przypisanie zdjęć na mapie. Posiadając moduł błyskawicznego podgrywania zdjęcia na mapie, program umożliwia sprawne zarządzanie i weryfikację dokonanych pomiarów.


TrackLab Manager  Program w trakcie edycji działki wybranego producenta, wraz z załadowanym zdjęciem

Edycji mogą być zarówno poddane istniejące pomiary, jak i można dokonać dodatkowej wektoryzacji jeśli jest to wymagane. Oczywiście dokonaną późniejszą wektoryzację można użyć do wygenerowania paczki w teren, jeśli dodatkowa weryfikacja w terenie jest wymagana.

Wspomaganie pracy w zakresie przetwarzania i eksportu danychAby zapewnić możliwość wydania wyników prac w formatach ustalonych przez ARiMR, Wykonawca wykorzystuje moduł przetwarzania i eksportu danych.
Moduł jest wysoce konfigurowalny i operator może dostosować działanie programu stosownie do własnych potrzeb.


TrackLab Manager  Moduł przetwarzania - ekran opcji

Moduł przetwarzania pozwala na przetwarzanie danych z metody IT, jak i dla metody FOTO. Wbudowane w program procedury pozwalają również na zapisanie raportów z przetwarzania oraz reorganizację zdjęć i stworzenie takiej struktury katalogów, która będzie odpowiednia przy eksporcie.

Użytkownik może zarówno wybrać do przetwarzania pojedynczych producentów, jak i może grupowo przetwarzać dane dla producentów z wielu zleceń.

Następnie użytkownik może przy pomocy modułu eksportowego baz MDB wygenerować wyjściowe bazy do przekazania ich w pakiecie zwrotnym. Program w trakcie generowania wyświetla informację o ewentualnych błędach wypełnienia (np. brak wypełnionych wymaganych pól).
Po zakończeniu procesu eksportu, we właściwym katalogu wynikowym zostanie umieszczona finalna baza. Bazę tę użytkownik może zweryfikować przy pomocy programu MDB Analyzer i po ostatecznej weryfikacji przekazać do ARiMR w celu finalizacji zlecenia.

Oprócz danych cyfrowych, do przekazania pakietu zwrotnego wymagane są również dokumenty papierowe, w postaci drukowanych protokołów i szkiców.
Program potrafi wspomóc użytkownika w wykonaniu szkiców i protokołów poprzez udostępnienie zarówno modułu raportowego (wydruk protokołów końcowych) jak i wspomnianego wcześniej modułu szkiców, umożliwiającego wydruk szkiców pojedynczych działek bądź szkiców zbiorowych dla wybranego producenta.

Funkcjonalności serweroweTrackLab Manager w wersji serwerowej umożliwia również współpracę z innymi stacjami poprzez sieć lokalną (intranet) bądź internet. Dołożyliśmy starań, by uruchomienie serwera nie wymagało złożonej wiedzy informatycznej - udostępnione funkcje pozwalają w szybki sposób uruchomić serwer i umożliwić bezpośrednie podłączenie się do niego poszczególnych stacji.
Adresy IP serwera są pobierane automatycznie, stąd też nie ma konieczności ich ręcznego wpisywania i żmudnego konfigurowania.
Przy uruchomieniu wersji serwerowej, podłączone do serwera stacje (klienckie) posiadają możliwość zarówno pobrania, jak i wysłania wyników wektoryzacji obrębów na serwer (wersja serwerowa zawiera również dostosowanie do metody FOTO).
Z tego względu możliwe jest również synchronizowanie wypełnionych protokołów kontroli, pomiędzy poszczególnymi stacjami.

Przydatność w innym zakresieAplikacja może być też wykorzystywana w innym zakresie - np. do przeprowadzania inwentaryzacji fotograficznej bądź też szybkiego pomiaru GPS i katalogowania informacji w terenie. Ze względu na wykorzystane geodezyjne układy współrzędnych (1992) oraz WGS84 (GPS), aplikacja może być wszechstronnie użyta.
Przedstawiona na stronie prezentacja nie oddaje całości możliwości Oprogramowania z uwagi na szeroki zakres funkcjonalności. Stąd też szersze informacje można uzyskać u Producenta, kontaktując się telefonicznie bądź mailowo.

Wybrane możliwości:
 • intuicyjny interfejs graficzny, umożliwiający sprawną pracę
 • zaawansowane funkcje wektoryzacyjne
 • obsługa metod IT bądź FOTO
 • automatyczny mechanizm rozpoznający powierzchnie działek
 • obsługa enklaw (redukcji powierzchni o wyłączenia)
 • możliwość szybkiego pomiaru punktów z możliwością wykorzystania wcześniej pomierzonych punktów
 • możliwość szybkiego opisywania działek (atrybut, atrybut nadrzędny, uprawa, kody DR)
 • możliwość dodawania zdjęć (centroidów dla zdjęć zewnętrznych bądź wykonywania zdjęć wbudowanym aparatem)
 • możliwość zmian nazewnictwa zdjęć
 • możliwość powiązywania zdjęć z działkami
 • możliwość nadawania zdjęciom wektorów (kierunków)
 • chroniony (szyfrowany) format zapisu danych wraz z automatycznym interwałem zapisu
 • zaawansowane opcje edycji danych
 • obsługa map rastrowych i wektorowych (np. z przekonwertowanego formatu TIF bądź XML, Shapefile)
 • obsługa działek oraz działek bezpomiarowych (centroidy)
 • funkcje przygotowywania i odbioru paczek pomiarowych
 • funkcjonalności zarządzające terminalami pomiarowymi
 • współpraca w zakresie serwerowym
 • funkcje sprawdzenia topologii
 • łatwa i błyskawiczna rejestracja licencji
 • drukowanie coverów i raportów z kontroli
 • drukowanie szkiców z kontroli (FOTO)
 • import i eksport baz danych ARiMR
 • przetwarzanie danych do formatów ARiMR
 • moduły konwersji rastrów (TIF,JPG) i wektorów (XML,Shapefile)

Zastosowania:
 • geodezyjne kontrole rolnicze metodą IT i/lub FOTO
 • pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne
 • weryfikacja sytuacji w biurze
 • weryfikacja inwentaryzacji fotograficznej
 • opracowywanie dokumentów z kontroli
 • geodezyjna obróbka treści map
TrackLab Manager
Wersja 2.92 (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP
 
Cena: telefon • licencja wieloletnia • wersja z opcj± serwera (obsługa sieciowa stacji) • ze wszystkimi modułami
 

TrackLab Manager VectorStation
Wersja 2.92 (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP
 
Cena: telefon • licencja wieloletnia • stacja wektoryzuj±co-edycyjna • opcja sieciowej współpracy z serwerem •
 

TrackLab Manager
Wersja 2.92 (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP
 
Cena: telefon • licencja wieloletnia • ze wszystkimi modułami z wykluczeniem modułu serwera i obsługi sieciowej innych stacji
 © 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.