• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Labor Tech 4
Wersja 1.34 • Seria: Labor Tech 4 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Labor Tech 4 jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania obliczeń oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. objętościomierza piaskowego lub wodnego.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się geotechniką i badaniami gruntu na błyskawiczne otrzymanie wyników stanu zagęszczenia gruntu, zgodnych ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Labor Tech 4  Program w trybie oznaczania wskaźnika zagęszczenia metodą objętościomierza piaskowego


Program jest wyposażony w trzy niezależne moduły:
 • moduł kalibracji objętościomierza piaskowego - pozwalający na dokonanie kalibrację objętościomierza poprzez ustalenie parametrów piasku kalibrowanego (m.in. gęstości objętościowej piasku)

 • moduł oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu z użyciem objętościomierza piaskowego - pozwalający na obliczenie i określenie stanu zagęszczenia gruntu, uwzględniając pomiar dokonany objętościomierzem piaskowym

 • moduł oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu z użyciem objętościomierza wodnego - pozwalający na obliczenie i określenie stanu zagęszczenia gruntu, uwzględniając pomiar dokonany objętościomierzem wodnym
Dzięki załączonym modułom, operator programu może sprawnie i zgodnie z normą BN-77/8931-12 wykonać niezbędne procedury badawcze i obliczeniowe, które prowadzą do wyznaczenia stanu badanego gruntu.

Kalibracja objętościomierza piaskowegoAplikacja dysponuje modułem, umożliwiającym wykonanie procedur opisanych w normie w zakresie punktów 2.3.1. Zapisane w programie procedury pozwalają na sprawdzenie, czy piasek kalibrowany nadaje się do procedur wyznaczania wskaźnika zagęszczenia.


Labor Tech 4  Okno wprowadzania podstawowych parametrów piasku kalibrowanego - zawartości frakcji

Użytkownik następnie wprowadza objętość pojemnika pomiarowego. W przypadku gdy objętość nie jest znana, bądź zachodzi potrzeba precyzyjnego wyliczenia tej wartości, program udostępnia odpowiednie narzędzie obliczeniowe.

Po wprowadzeniu pomierzonej (np. suwmiarką) średnicy pojemnika, oraz jego wysokości, program oblicza objętość pojemnika i automatycznie wstawia ją do odpowiedniego pola w orzeczeniu kalibracji.


Następnie użytkownik dokonuje procedury kalibracyjnej (pomiarowej) i uzyskuje kolejne wartości, które są wpisywane do programu.


Labor Tech 4  Wprowadzanie danych z kalibracji

Aplikacja dysponując możliwością pobrania wyników wprost z wagi elektronicznej może przyspieszyć wykonanie pomiaru. Przy aktywnym połączeniu z wagą nie jest konieczne wpisywanie ręczne wyników - operator koncentruje się na kalibracji, a nie sposobie zapisywania danych - w efekcie cała procedura przebiega sprawniej i szybciej. Więcej informacji o połączeniu z wagą opisano na niniejszej stronie w sekcji współpracy z wagami elektronicznymi.
Z naszej strony, oferujemy również pomoc w zakresie integracji naszego Oprogramowania z różnymi typami wag.


Labor Tech 4  Wynik kalibracji - orzeczenie (załącznik) do arkusza oznaczania wskaźnika zagęszczenia

Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia z użyciem objętościomierza piaskowegoAplikacja posiada możliwość obsługi danych z pomiaru wykonanego objętościomierzem piaskowym, zgodnie normą BN-77/8931-12 - punkt 2. Pomiar może być wykonany w oparciu o wcześniej wykonaną kalibrację objętościomierza - w takim wypadku wyniki kalibracji (masa piasku w stożku oraz gęstość objętościowa piasku kalibrowanego) są automatycznie wstawiane do arkusza wyznaczania wskaźnika zagęszczenia.

Ikony pomocnicze - nowość w programie Labor Tech 4 - wskazują intuicyjnie i czytelnie poszczególne etapy pomiaru. Aplikacja wyświetla też opisową nazwę danego pola wraz z jednostkami w jakich należy podać dany wynik.


Aby określić szczegóły pochodzenia próbki można wykorzystać dwa sposoby:
 • opisanie kilometrażu, w postaci [km+m] (np. 123+456) - opcja stosowana w dotychczasowych rozwiązaniach
 • tekstowy miniopis lokalizacji (nowość w programie Labor Tech 4). Przy wykorzystaniu przycisku [...] można tekstowo opisać dowolną kolumnę, która będzie w odpowiedni sposób drukowana na arkuszu.
  Dzięki tej funkcjonalności można wyraźnie i czytelnie opisać pochodzenie próbki, jeśli pobranie nie następowało w okolicy drogi (dla której ustalono kilometraż), a np. w okolicy obiektu (budynek, pole, budowa). Aplikacja pozwala opisywać dowolną z kolumn na wybrany przez operatora sposób.
Parametr ρds może być uzyskany z obliczeń przy pomocy programu Labor Tech 1 - zalecanego przez nas sposobu na precyzyjne wyliczenie tej wartości. Jest on równoważny obliczanej w tym programie wartości ρds max.

Podobnie inny nasz program, może być wykorzystany jako pomoc - Labor Tech 2 PRO można wykorzystać do ustalenia dokładnych parametrów frakcji piasku kalibrowanego (potrzebnych do ustalenia, czy piasek kalibrowany jest zgodny z normą BN).


Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia z użyciem objętościomierza wodnegoAplikacja posiada możliwość obsługi danych z pomiaru wykonanego objętościomierzem wodnym, zgodnie z punktem 3 normy BN-77/8931-12. Użytkownik wprowadza przede wszystkim odczyty objętości wody oraz mas (także zbadanych w laboratorium pod kątem wilgotności optymalnej).

Wspomniane wcześniej innowacyjne ikony - nowość w programie Labor Tech 4 - wskazują intuicyjnie i czytelnie poszczególne etapy pomiaru. Aplikacja wyświetla też opisową nazwę danego pola wraz z jednostkami w jakich należy podać dany wynik.


Podobnie jak w przypadku modułu objętościomierza piaskowego, tak i tutaj mamy do czynienia z elastycznym systemem wprowadzania opisu lokalizacji badania.


Labor Tech 4  Podgląd arkusza orzeczenia dotyczącego oznaczania wskaźnika zagęszczenia wykonanego przez program


Zalety i innowacjeWażnym aspektem pracy jest również wstępna weryfikacja wyników. W przypadku aplikacji Labor Tech 4, wprowadziliśmy rozwiązanie, które podświetla wyniki, które są lub mogą być nieprawidłowe (kolorem czerwonym).
Czytelna informacja jest prezentowana dla użytkownika, który może sprawdzić, co zostało źle bądź omyłkowo wpisane.
Dzięki temu operator programu posiada dodatkowy element weryfikacyjny, zastępujący sprawdzanie tabeli na etapie podglądu utworzonego orzeczenia.

Dzięki wprowadzonym funkcjonalnościom nawet początkujący laborant będzie w stanie sprawnie ogarnąć procedurę badawczą i wykonać pomiar, minimalizując prawdopodobieństwo pomyłek.

Zdajemy sobie sprawę, iż procedury badawcze z użyciem objętościomierzy nie są tak popularne, jak np. ma to miejsce w przypadku metod typu Proctora. Jest to również związane z faktem konieczności ogarnięcia procedur i doboru narzędzi obliczeniowych. W przypadku programu Labor Tech 4 użytkownik dostaje narzędzie, które bardzo ułatwia mu pracę i rozeznanie w wymaganiach normowych. Minimalizuje ono możliwość pomyłki i skraca czas przygotowania profesjonalnego opracowania.


Moduł współpracy z wagami elektronicznymiProgram posiada także zintegrowany moduł współpracy z cyfrowymi urządzeniami pomiarowymi - wagami elektronicznymi z interfejsem szeregowym RS232.

Udostępniany przez aplikację panel konfiguracyjny połączeń z wagą elektroniczną umożliwia w prosty sposób ustawienie odpowiednich parametrów komunikacji. Program wyposażyliśmy również w funkcję automatycznie wykrywającą podłączoną wagę i jej typ (model/producenta).

Podłączenie skonfigurowanej wagi jest bardzo proste i wymaga wciśnięcia tylko jednego przycisku uruchamiającego dwustronną komunikację.

Po podłączeniu program umożliwia zarówno odczytywanie wartości z wagi:
 • zdalnie - poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku w aplikacji
 • automatycznie - poprzez wciśnięcie przycisku wydruku (PRINT) na wadze
jak i zdalne wyzerowanie - tarowanie wagi z poziomu programu odpowiednim przyciskiem.
Aplikacja umożliwia wysyłanie komend sterujących do wag następujących producentów:
• Mettler-Toledo • Radwag • Sartorius


Labor Tech 4  Schemat automatyki pomiaru w programie - użytkownik ustawia kursor w tabeli na żądnym symbolu
i mając położoną na wadze próbkę gruntu wciska przycisk pomiaru (na wadze bądź w aplikacji).
Program automatycznie pobierze wartość z wagi i przesunie kursor na następny symbol

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, wykorzystanie wag elektronicznych znacznie przyspiesza proces pomiarowy i odciąża użytkownika od ręcznego zapisywania wartości odczytów oraz ich kalkulowania.
Intuicyjne ikony pozwalają na błyskawicznie określenie co jest objęte pomiarem i co oznacza dany symbol.

W przypadku dysponowania połączeniem bezprzewodowym z wagą (np. poprzez nasz produkt - Ultra Adapter), nie ma konieczności dysponowania komputerem w pomieszczeniu laboratoryjnym - wyniki ważeń będą automatycznie przekazane do aplikacji dzięki obsłudze sprzętowego przycisku PRINT na wadze.


Wybrane możliwości:

 • możliwość przeprowadzenia obliczeń wskaźnika zagęszczenia dwoma metodami (z użyciem objętościomierza piaskowego i wodnego)
 • wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia i stanu zagęszczenia gruntu
 • możliwość kalibracji objętościomierza piaskowego i wyznaczenia gęstości objętościowej piasku kalibrowanego
 • możliwość określenia szczegółów dotyczących miejsc pobrania gruntu
 • możliwość zmiany kolorystyki arkusza
 • współpraca z wagami elektronicznymi (automatyzacja pracy)
 • intuicyjny interfejs
Możliwości integracji:

 • możliwość zamówienia modułu integrującego automatyczne odczytywanie danych z wag elektronicznych poprzez interfejs szeregowy, z użyciem przewodów RS232, USB bądź technologii bezprzewodowej Bluetooth (dzięki użyciu urządzenia Ultra Adapter)
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie oceny wskaźnika zagęszczenia gruntu
 • weryfikacja i ustalenie parametrów piasku kalibrowanego, używanego w badaniach
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntu przy robotach ziemnych
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu"

Labor Tech 4 Wersja BOX
Wersja 1.34 • Seria: Labor Tech 4 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 8990,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Labor Tech 4 Wersja elektr.
Wersja 1.34 • Seria: Labor Tech 4 • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 499,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.