• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Labor Tech 2 PRO MOBILE
Wersja 1.28 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/WMobile 6
 
 


Program Labor Tech 2 PRO MOBILE jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania klasyfikacji przedmiotowej gruntu na podstawie badań laboratoryjnych przy zastosowaniu innowacyjnych metod automatycznego pozyskania danych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się geotechniką i badaniami gruntu na błyskawiczne otrzymanie wyników klasyfikacji gruntu, zgodnej ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Program Labor Tech 2 PRO MOBILE jest aplikacją, która powstała w wyniku opracowywania i wdrażania innowacji - integracji sprzętu pomiarowego oraz serii oprogramowania Labor Tech 2 PRO w celu możliwie największej automatyzacji procesu pomiarowego.


Labor Tech 2 PRO MOBILE  Typowy zestaw pomiarowy - zasada działania

Mobilny zestaw pomiarowy do analiz sitowych (Geologic Analyzer) składa się z następujących elementów:
 • wagi elektronicznej z cyfrowym interfejsem szeregowym RS232
 • konwertera szeregowego Ultra Adapter, ustawionego w trybie RS232-Bluetooth
 • przewodu połączeniowego RS232, łączącego wagę z konwereterem
 • palmtopa/smartfona/rejestratora z wbudowanym modułem komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
 • Oprogramowania Labor Tech 2 PRO MOBILE zainstalowanego na palmtopie
Zestaw potrafi współpracować z komputerem klasy PC, posiadającym zainstalowany program Labor Tech 2 PRO z modułem komunikacji COM. Komputer musi być także wyposażony w moduł komunikacji Bluetooth (np. karta wbudowana bądź moduł zewnętrzny USB).

Program Labor Tech 2 PRO MOBILE wykorzystuje zalety bezprzewodowej komunikacji, oferowanej przez konwerter Ultra Adapter. Dzięki wykorzystaniu połączenia z wagą elektroniczną poprzez Ultra Adapter, waga przekazuje wyniki pomiaru ciężaru przesianych próbek gruntu wprost do aplikacji przy wykorzystaniu technologii radiowej Bluetooth.

Praca z programem i rozpoczęcie pomiaruUżytkownik przed rozpoczęciem analizy sitowej otwiera w aplikacji nowy kanał pomiarowy oraz wybiera zestaw sit, jaki wykorzysta w pomiarach.
Realizacja pomiaru sprowadza się do:
 • ważenia - umieszczenia na wadze przesianej przez dane sito próbki gruntu
 • akceptacji - wciśnięcia przycisku PRINT (drukuj) na wadze
 • powtórzenia powyższych czynności dla pozostałych sit

Fragment sesji pomiarowej z użyciem Oprogramowania Labor Tech 2 PRO MOBILE jest dostępny pod tym adresem.

Zapis i rejestracja wyniku jest tu przeprowadzana automatycznie - użytkownik nie potrzebuje zapisywać tych danych na kartce, bądź też wpisywać ręcznie od razu do komputera. Jest to znaczne ułatwienie, w szczególności w przypadku wykonywania licznych analiz, gdzie istotne jest skrócenie czasu badania. Jak widać Laborant korzystający z systemu może się skoncentrować na samym pomiarze, bez konieczności zapisywania i późniejszego wpisania do komputera wyników pomiaru.

Zapamiętane przez program wartości ważeń, przypisane do konkretnych sit, są przechowywane w przejrzystej tabeli.
Tabela jest podzielona na strony zawierające 8 sit. Użytkownik ma oczywiście możliwość cofnięcia się i przeglądu wyników ważeń z poprzedniej strony, oraz wyczyszczenia wyniku pomiaru i wykonania go ponownie.

Interesującym faktem jest też możliwość uruchomienia pomiaru z palmtopa. Użytkownik może pobrać odczyt z wagi zarówno przyciskiem PRINT na wadze, jak i przyciskiem PRINT w palmtopie (przycisk z ikoną wagi).

W przypadku gdy użytkownik wykonuje jednocześnie następną analizę (na drugiej wadze), wciśnięcie przycisku PRINT na drugiej wadze automatycznie przekieruje dane do drugiego kanału. Tym samym użytkownik nie musi pilnować przełączania się pomiędzy kanałami pomiarowymi, ponieważ dokonuje tego automatycznie aplikacja.

Analiza sitowa - błyskawiczne wynikiPo wykonaniu pomiaru z uwzględnieniem wszystkich sit, przycisk obliczeń (ikona z kalkulatorem) uruchamia proces obliczeniowy analizy sitowej i praktycznie natychmiast użytkownik otrzymuje wyniki analizy sitowej, podzielone na logiczne sekcje. Sekcje te można w szybki sposób przełączać klikając na odpowiednią ikonę, bądź wykorzystując klawisze kursora w palmtopie.

Na pierwszej stronie zaprezentowana zostanie klasyfikacja gruntu, dokonana na podstawie analizy sitowej.
Klasyfikacja może być przeprowadzona zgodnie z:
 • normą PN-B-02480:1986
 • normą unijną PN-EN ISO 14688-2
 • obiema normami - zaprezentowane zostaną w takim przypadku dwie pozycje, odpowiednio dla normy polskiej i europejskiej
Aplikacja wyświetli również podział gruntu (wg PN-B-02480), tj. określi czy grunt jest gruboziarnisty, czy też drobnoziarnisty.

Użytkownik może w dowolnej chwili z wykorzystaniem przycisku opcji włączyć określony schemat klasyfikacji i wybrać żądaną normę, wedle której chce otrzymać wyniki analizy.

Na następnej (2) stronie, użytkownik otrzyma informacje o rozkładzie frakcji, przy czym w przypadku analiz sitowych, najistotniejsze będą trzy pierwsze:

 • frakcja kamienista - procentowa zawartość uziarnienia dla sit 40-100 mm
 • frakcja żwirowa - procentowa zawartość uziarnienia dla sit 2-40 mm
 • frakcja piaskowa - procentowa zawartość uziarnienia dla sit 0,05-2 mm
Pozostałe frakcje wyliczane są w oparciu o interpolację i ekstrapolację wykresu. Kwestia interpolacji również jest uwzględniona w opcja konfiguracyjnych programu.

Użytkownik na podstawie tej strony może szybko upewnić się co do charakterystyki badanego gruntu i zawartości poszczególnych elementów (kamienie, żwir, piasek) w gruncie.

Następnie użytkownik otrzyma kolejne informacje, uzyskane na podstawie analizy graficznej interpolowanego wykresu uziarnienia.

Na trzeciej stronie użytkownik otrzyma dodatkowe informacje, opisujące obliczone średnice sit d10, d60, d20 i d30 oraz obliczony na ich podstawie współczynnik różnoziarnistości U.

Na czwartej stronie, użytkownik otrzyma informacje odnośnie zawartości uziarnienia w zakresach: 2 - 0,5 - 0,25 mm.


Wreszcie na piątej i ostatniej stronie, użytkownik będzie mógł obejrzeć wykres uziarnienia gruntu. Wykres ten może być ekstrapolowany, bądź nie, w zależności od ustawień.
Oczywiście ze względu na niewielkie gabaryty ekranu urządzenia, wykres jest mocno poglądowy, choć również stanowi kolejną informację, pozwalającą upewnić się użytkownikowi co do charakterystyki badanego gruntu.

Ten sam wykres, w lepszej rozdzielczości będzie dostępny po wydruku uzyskanym z komputera PC.

Poniżej zostanie opisany proces wysłania danych do komputera PC i uzyskania błyskawicznego potwierdzenia pomiaru - orzeczenia o jakości gruntu, na podstawie danych, pozyskanych automatycznie przez oprogramowanie Labor Tech 2 PRO MOBILE.

Komunikacja z PC i orzeczenie o jakości gruntuW przeważającej ilości przypadków, zestaw będzie użytkowany w pomieszczeniu laboratoryjnym, w którym przeprowadza się analizy sitowe. Zestaw komputera PC z drukarką jest w takich przypadkach umieszczany w sąsiednim pomieszczeniu, aby sprzęt komputerowy nie był narażony na zapylenie z pracowni geotechnicznej.

Jednakże o ile wygodniej byłoby korzystać z zestawu komputerowego w sposób zdalny? Aby móc przy pomocy jednego przycisku wysłać dane do komputera PC i spowodować wydruk na drukarce.

To jedna z cech programu Labor Tech 2 PRO MOBILE. Przy pomocy wciśnięcia jednego z trzech przycisków można wyzwolić następujące akcje:

 • wysłać wyniki pomiaru do komputera - wówczas na połączonym z palmtopem komputerze pojawi się podgląd orzeczenia o jakości gruntu z wykresem uziarnienia, wynikającym z analizy. Przykładowy ekran podglądu w PC jest widoczny po prawej stronie.
 • wydrukować orzeczenie - skutkuje to natychmiastowym wysłaniem orzeczenia do drukarki - nie ma też konieczności wcześniejszego wysłania pomiaru przy pomocy pierwszego przycisku.
 • zapisać i zarchiwizować plik orzeczenia - wówczas na komputerze PC nastąpi zapisanie pliku z tą samą nazwą, co nazwa pliku w kanale pomiarowym. Wciśnięcie przycisku zastępuje tutaj podejście do komputera PC i ręczne zapisanie orzeczenia.

Przyciski posiadają intuicyjne ikony i umożliwiają tym samym jednoznaczną identyfikację żądanej czynności do uruchomienia. Z oczywistych względów, aby komunikacja była możliwa, należy dokonać połączenia palmtopa z komputerem PC przy pomocy łącza radiowego.

Aby uruchomić połączenie, należy w komputerze PC uruchomić moduł Bluetooth oraz program Labor Tech 2 PRO i przy pomocy przycisku Komunikacji otworzyć ustawiony wcześniej port szeregowy do komunikacji bezprzewodowej. Odpowiednia intuicyjna instrukcja konfiguracji jest dostarczana wraz z programem, oprócz tego zapewniamy wsparcie techniczne, pozwalające w prosty sposób skonfigurować odpowiednie połączenie.

Od strony Orpogramowania Labor Tech 2 PRO MOBILE wystarczy już tylko wciśnięcie przycisku "włącz". Po zmianie ikonki przycisku z czerwonej na zieloną, system poinformuje o dokonanym połączeniu.

Od tego momentu możliwe jest zarówno wysyłanie pomiarów na komputer PC, zdalne drukowanie orzczeń, jak i możliwe jest pobieranie zestawów sit, określonych w programie PC.

Predefiniowane przez użytkownika zestawy szybkiego uruchomienia (do 5 sit) można pobrać przy pomocy jednego przycisku. Oczywiście możliwe jest to w drugą stronę - zestaw sit, skonfigurowany w programie mobilnym można przesłać do komputera PC, celem jego zastąpienia.

Pozostałe funkcjonalności i zalety programuAby zapewnić możliwość efektywnego wykorzystania sprzętu laboratoryjnego i zwiększenia poziomu innowacyjności, poprzez wdrożenie automatyki, aplikacja oferuje obsługę kilka pomiarów naraz.

Jak wcześniej wspomniano, pomiar następuje w oparciu o kanały pomiarowe. W przypadku Labor Tech 2 PRO MOBILE tych kanałów jest trzy (3). Kanały te pozwalają realizować jednocześnie do 3 analiz sitowych naraz (w przypadku podłączenia 3 wag naraz do palmtopa). Jednoczesny pomiar jest realizowany w oparciu o automatyczne rozróżnianie danych z wag z odpowiednich kanałów.

Oprócz tego, aplikacja pozwala na realizowanie jednego pomiaru przy pomocy kilku wag. W takim przypadku ważenia z kolejnych wag są przesyłane do jednego, wybranego przez użytkownika kanału.

Użytkownik w prostu i intuicyjny sposób może wybrać docelowy kanał, jaki zostanie wykorzystany przy komunikacji z daną wagą.


Nawiązanie połączenia z wagą lub kilkoma wagami można też zrealizować jednym przyciskiem, znajdującym się lewym górnym rogu ekranu. Przycisk ten pozwala również na automatyczne uruchomienie połączenia z komputerem (jeśli jest możliwe do wykonania).

Sprawdzenie jakości połączenia i wykonanie testowych ważeń można dokonać przy pomocy wbudowanego dedykowanego ekranu ważenia.

Dzięki temu ekranowi, użytkownik przy pomocy ekranu dotykowego palmtopa może sprawdzić połączenie z każdą z podłączonych wag. Jednocześnie czytelny wynik bieżącego ważenia będzie zaprezentowany dla użytkownika.

Oczywiście wciśnięcie przycisku PRINT na wadze również spowoduje zmianę wyniku wyświetlanego w palmtopie.

Dodatkowo w górnym rogu ekranu użytkownik otrzymuje informacje nt. zasobu energii akumulatora, zarówno w palmtopie, jak i urządzeniu Ultra Adapter, które jest podłączone do danej wagi. Umożliwia to w wygodny sposób sprawdzenie poziomu baterii w przypadku pracy mobilnej, gdy Ultra Adapter nie jest podłączony do prądu, lecz korzysta z dostarczonego pakietu bateryjnego.

Program wyposażony jest także w moduł ręcznego wprowadzania danych.

Pomimo zastosowania metod automatyki, ręczne wprowadzanie może się przydać, chociażby w przypadku, gdy palmtop będzie wykorzystywany w zestawie z wagą, która nie posiada jeszcze interfejsu wymiany danych. Wówczas program będzie pracował jako typowy rejestrator/kalkulator, umożliwiając wprowdzanie i obliczanie danych.

Moduł ręcznego wprowadzania danych można równiez wykorzystać w przypadku analizy orzeczeń o jakości gruntu, gdzie dane są wydrukowane i aby je zweryfikować i tak trzeba je wprowadzić do programu ręcznie. Wówczas przydaje się mobilność programu, ponieważ można go wykorzystać w takim zakresie wszędzie - również na konferencji bądź spotkaniu.


Wybrane możliwości:

 • zastosowania dla przyspieszania i wspomagania badań gruntu wg analizy sitowej
 • praca na mobilnych urządzeniach, nie wymagających komputera PC do obliczeń
 • możliwość wykonywania do 3 pomiarów jednocześnie (3 niezależne kanały pomiarowe)
 • współpraca z wagami elektronicznymi z interfesem RS232 (Sartorius, Mettler-Toledo, Radwag)
 • współpraca z Ultra Adapterem, umożliwiającym bezprzewodową komunikację z wagami elektronicznymi z interfejsem RS232
 • możliwość edycji i zdefiniowania własnych predefiniowanych zestawów sit
 • wyświetlanie wykresu krzywej uziarnienia
 • klasyfikacja gruntu wg PN-B-02480:1986 lub PN-EN ISO 14688-2 lub obiema metodami naraz
 • określanie zawartości frakcji oraz wskaźnika róznoziarnistości gruntu
 • możliwość komunikacji z Oprogramowaniem Labor Tech 2 PRO (w wersji stacjonarnej)
 • możliwość odczytu plików zapisanych przez program Labor Tech 2 PRO (w wersji stacjonarnej)
 • profesjonalna szata graficzna i intuicyjne ikony
Zastosowania:

 • przysiepszenie i zwiększenie jakości pracy
 • zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (automatyka pracy)
 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie analizy sitowej gruntu
 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie przygotowywania orzeczeń o jakości gruntu
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntu przy robotach ziemnych
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS CE 2003 / Windows Mobile 5 / Windows Mobile 6
Zgodność z normami:

 • PN-B-02480:1986
 • PN-EN ISO 14688-2

Labor Tech 2 PRO MOBILE wersja BOX
Wersja 1.28 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/WMobile 6
 
Cena: 950,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez cały czas użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.