• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Labor Tech 2 PRO
Wersja 1.98 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Labor Tech 2 PRO jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania klasyfikacji przedmiotowej gruntu na podstawie badań laboratoryjnych.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się geotechniką i badaniami gruntu na błyskawiczne otrzymanie wyników klasyfikacji gruntu, zgodnej ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Labor Tech 2 PRO  Podstawowe okno programu


Program Labor Tech 2 PRO to jeden z najbardziej wszechstronnych i rozbudowanych programów do badań laboratoryjnych, jakie możemy Państwu zaoferować.
Program Labor Tech 2 PRO powstał na bazie doświadczeń powstałych w wyniku wieloletniego rozwoju programu Labor Tech 2 (który powstał w 2001r).

W roku 2009 nastąpił przełom - program Labor Tech 2 PRO został przeprojektowany i praktycznie napisany od podstaw, na nowym silniku obliczeniowym, ze znacznie potężniejszymi możliwościami, niż jego pierwowzór. Co ważniejsze, dzięki przeprojektowaniu i uwzględnieniu potrzeb Klientów, powstał intuicyjny program, pozwalający na znacznie szerszy zakres wykorzystania. Jednocześnie aplikacja była też wzorowana na starszej aplikacji pod kątem interfejsu, aby użytkownicy starszego programu mogli szybko i sprawnie rozpocząć korzystanie z nowego programu. Z uwagi na ten sam cel, użyta została kojarząca się z celem poprzedniej aplikacji nazwa, lecz wzbogacona o przyrostek PRO. Obecna wersja jest także bardziej elastyczna, jeśli chodzi o dodawnie nowych funkcjonalności.

Przeznaczenie programuSeria programów Labor Tech 2 od samego początku była projektowana pod kątem wspomagania prac laboratoryjnych - wykonywania analiz sitowych. Obliczenia i klasyfikacja dokonywana przez program pozwala określić typ gruntu, i tym samym jego przydatność w dalszych zastosowaniach. Program zgodny jest zarówno z normą PN-B-02480:1986 jak i potrafi również określać klasyfikację wg normy unijnej PN-EN ISO 14688-2.

Jednakże podczas badań gruntu, nie stosuje się wyłączenie analizy sitowej - wśród pozostałych metod można również wymienić analizę makroskopową, badania wodoprzepuszczalności, plastyczności, mrozoodporności. Wyniki tych badań często opracowuje się w postaci dokumentu typu Word w pakiecie biurowym, potem drukując je i zestawiając z wydrukami z programów do analiz sitowych.

O ile wiele lepiej by było, jeśli można by było wszystkie wyniki wpisać i wydrukować w jednym programie i tym samym ułatwić sobie pracę?

Taka myśl może pojawić się wielu użytkownikom i laborantom, wykonujących badania. Oczywiście jest to wyzwanie, wymagające uwzględnienia wielu dodatkowych parametrów. Wyzwanie to podjęliśmy - w wyniku powstały w zasadzie dwa niezależne programy - Labor Tech 3 do analiz kruszyw, oraz Labor Tech 2 PRO do analiz gruntów. Ponieważ programy mają cechę wspólną - uwzględnienie kwestii analiz sitowych - również pliki z zapisanymi zestawami sit będą mogły być odczytywane przez oba programy.

Kolejną cechą wspólną tej klasy programów jest ich wszechstronność - możliwość zdefiniowania i opisania wyników dowolnych badań oraz wydrukowania ich łącznie z wynikami analizy sitowej. W Labor Tech 2 PRO dodatkowo przeznaczyliśmy miejsce na wyniki analizy makroskopowej.
Kolorystyka arkusza oraz wykresu może być zmieniana - program posiada bogate opcje konfiguracji, zatem użytkownik może dostosować wydruk do stylu, jaki mu pasuje.

Program oferuje możliwość błyskawicznego wyboru typu karty badań (zestawu badań), jakie mają być wykonane, a ich wyniki wydrukowane na arkuszu. Mogą to być badania wg określonych norm, bądź też precyzyjnie zdefiniowane badania SST. Program posiada wbudowany edytor wymagań, pozwalający na wygodne zdefiniowanie badanych cech.

Dla każdej cechy użytkownik może wprowadzić zakres, jaki zgodnie z daną wytyczną ma przyjmować wartość liczbowa uzyskana z badania. Dzięki temu aplikacja będzie w stanie sprawdzić czy dana cecha mieści się w normie.

Wprowadzanie wyników badań jest dokonywane w sposób szybki i intuicyjny. W zakładce CECHY, wpisuje się wyniki badań w określone pola. Pomimo, iż wyniki badań są generalnie wpisywane jako liczby, aplikacja pozwoli rownież na wpisanie tekstu (wówczas nie będzie on brany pod uwagę podczas weryfikacji zgodności z wymaganym zakresem). Dzięki temu będzie można wpisać także wyniki jakościowe, których nie podaje się liczbowo.

Część z cech, które bezpośrednio wynikają z analizy sitowej, jest przeliczana i automatatycznie wstawiana do arkusza cech. Dzięki temu użytkownik nie musi przepisywać tych wyników z orzeczenia z wykresem. Przydaje się również to w przypadku określenia współczynnika filtracji, k10, którego nie można bezpośrednio odczytać z wykresu.

Współczynnik filtracji jest wartością, która jest automatycznie wyliczana przez program. W programie Labor Tech 2 PRO zaimplementowano szereg wzorów obliczeniowych:
 • wzór Hazena (z możliwością określenia parametru c)
 • amerykański wsp. filtracji
 • wzór Slichtera (z możliwością określania parametrów m i n)
 • wzór Krugera (z możliwością określania parametru n oraz możliwością drukowania przedziałów Krugera na wykresie)
 • tablicę Beyera (z możliwością wybierania wartości z tablicy poprzez najbardziej pasującą wartość lub uzyskiwaną z interpolacji liniowej)
 • wzór Seelheima
Użytkownik może też zdecydować, czy drukować uwagi, dotyczące obliczania współczynnika filtracji (jeśli nie zajdą wymagane przy danym wzorze wymagania liczbowe) - ostrzegając użytkownika, jeśli obliczona wartość nie spełnia norm. Dodatkowo, aplikacja jest w stanie wyliczać poprawkę ze względu na temperaturę i możliwe jest zdefiniowanie cechy: współczynnika filtracji dla temperatury innej niż 10 stopni (np. k12).

Wyniki uzyskane z przesiewania wpisuje się w wygodnej tabelce. Tabela zawiera wiersze dla poszczególnych sit. Zestawy tych sit są definiowane jednorazowo, pamiętane pod określonymi nazwami, z możliwością zdefiniowania do 5 zestawów szybkiego wyboru.

Przycisk F2 wywołuje ekran, pozwalający na błyskawiczny wybór zestawu sit. Każdy z zestawów może być też osobno zapisany jako plik i przywołany później.
Każdy z zestawów można również poddać edycji, nawet, gdy część danych z przesiewania została już wprowadzona.

Aplikacja posiada szerokie możliwości opisania pochodzenia próbki, także informacji geologicznych, takich jak numer otworu i głębokość pobrania próbki oraz geograficznych (współrzędne WGS/GPS miejsca pobrania).

Opis makroskopowy próby gruntu również może być wygodnie wprowadzony w programie. Dedykowany panel pozwala na wprowadzenie wyników makroskopii, takich jak: wilgotność gruntu, stan plastyczności gruntu, zawartość węglanu wapnia CaCO3, wstępną klasyfikację gruntu (grunt: naturalny/antropogeniczny, rodzimy/nasypowy, mineralny/organiczny, skalisty/nieskalisty, spoisty/niespoisty) oraz barwę gruntu (jednobarwny lub wielobarwny wraz z określeniem poszczególnych barw).

Klasyfikacja gruntuAplikacja Labor Tech 2 PRO posiada również szerokie możliwości klasyfikacji gruntu, bardziej uszczegółowione niż w przypadku starszej aplikacji.
Wynik klasyfikacji jest podawany na arkuszu, zarówno w na stronie z wykresem, jak i stronie końcowej (obok opisu makroskopowego).
Aplikacja dokonuje klasyfikacji wg wybranej metody, wśród których są dostępne:
 • wg PN-B-02480:1986 (pełna klasyfikacja wg normy)
 • wg PN-B-02480:1986 (uproszczona klasyfikacja dla laboratoriów drogowych)
 • wg PN-EN ISO 14688-2 (pełna klasyfikacja wg normy)
 • własna użytkownika (ręcznie wybrany typ gruntu)
 • podwójna metoda: wg PN-B-02480:1986 i wg PN-EN ISO 14688-2
Aplikacja oblicza również frakcje: kamienistą, żwirową, piaskową, pyłową oraz iłową (również frakcje zredukowane), podając ich zawartości na orzeczeniu ponad wykresem.
Podczas klasyfikacji pod uwagę brane są nie tylko poszczególne frakcje i ich zawartość, ale także typ gruntu (spoisty/niespoisty), dzięki czemu użytkownik ma pewność, że obliczane dane będą w oparciu o pełne wymagania normowe.

Ponieważ analiza sitowa dotyczy głównie frakcji powyżej pyłowej, aplikacja pozwala również wprowadzić ograniczenie i nie dokonywać interpolacji wykresu w zakresie frakcji pyłowej i iłowej. Oprócz obliczania frakcji, aplikacja jest w stanie także obliczyć wsp. różnoziarnistości, U, wsp. krzywizny C.


Labor Tech 2 PRO  Wykres uziarnienia gruntu, wraz z obliczonymi średnicami d10, d15, d30, d60 i d85

Styl krzywej uziarnienia może być dowolnie modyfikowany, a użytkownik może swobodnie dobrać wyświetlany sposób wg własnych preferencji. Edycji można poddać zarówno kolor krzywej, jej grubość, jak i figurę punktów jej wielkość i kolory.
ZestawieniaMożliwości programu w zakresie analizy sitowej nie kończą się na możliwości wydrukowania pojedynczego wykresu. Aplikacja udostępnia możliwość jednoczesnego porównania do 10 krzywych uziarnienia na jednym wykresie. Porównanie jest dokonywane poprzez wskazanie źądanych plików z zapisanymi uziarnieniami. Dzięki temu, nie dość, że nie trzeba tych danych wprowadzać ponownie, użytkownik może w bardzo sprawny sposób porównywać różne próbki gruntu.


Labor Tech 2 PRO  Wykres uziarnienia gruntu, przedstawiający zestawienie 3 krzywych uziarnienia

Aplikacja oprócz wspólnego wykresu, umożliwia także porównanie typów gruntu, uzyskanych z procesu kwalifikacji gruntu. Może tu być wybrana zarówno norma PN jak i ISO. Zamiast klasyfikacji gruntu użytkownik może zdecydować o wyświetlaniu opisu makroskopowego.

Udostepniając możliwość zapisania wykresu jako bitmapy lub orzeczenia w formie PDF, aplikacja umożliwia również sprawne wykorzystanie wykresu w zewnętrznych opracowaniach lub na stronach internetowych.

Najnowsze zmianyPocząwszy od wersji 1.85, program Labor Tech 2 PRO posiada również możliwości sterowania kierunkiem wykresu, udostępniając dwie możliwości:


Labor Tech 2 PRO  Wykres uziarnienia w kierunku od frakcji kamienistej do iłowej (notacja standard)


Labor Tech 2 PRO  Wykres uziarnienia w kierunku od frakcji iłowej do kamienistej (notacja odwrócona)


PodsumowanieZastosowane w programie funkcjonalności pozwalają w pełni wykorzystać zalety informatyzacji w laboratorium lub w zakładach badawczo-produkcyjnych. Intuicyjny projekt interfejsu pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z programem i sprawny wydruk orzeczeń. Szerokie możliwości sprawiają, iż Labor Tech 2 PRO jest bardzo popularny wśród wybieranych w SkyRaster rozwiązań informatycznych.

Przykładowe orzeczeniaOrzeczenie o jakości gruntu w postaci PDF

Zestawienie krzywych uziarnienia gruntu w postaci PDF


Wybrane możliwości:

 • dokonywanie obliczeń analizy sitowej gruntu wraz z wydrukiem wykresu analizy sitowej
 • wpisywanie wyników badań makroskopowych
 • 5 predefiniowanych zestawów sit oraz możliwość ich szybkiego wyboru
 • edytor wymagań - możliwość zdefiniowania własnych zestawów wymagań
 • wpisywanie wyników badań gruntu wg wybranej normy
 • możliwość klasyfikacji wg normy PN lub unijnej PN-EN ISO
 • obliczanie zawartości frakcji
 • automatyczne obliczanie wsp. filtracji
 • automatyczne obliczanie wsp. różnoziarnistości, wsp. krzywizny
 • bogate możliwości konfiguracji wyglądu arkusza
 • możliwość zestawiania wielu krzywych uziarnienia
Możliwości integracji:

 • możliwość współpracy z cyfrowymi wagami elektronicznymi Sartorius, Radwag, Mettler-Toledo (przy zakupie modułu komunikacyjnego COM)
 • możliwość współpracy z palmtopem (rejestratorem) z oprogramowaniem Labor Tech 2 PRO MOBILE, pozwalającym na analizę gruntu w warunkach mobilnych
 • możliwe zamówienia (zakupienia) modułu do automatycznego odczytania naważek z wag elektronicznych poprzez interfejs szeregowy bądź USB, łącznie z odpowiednim przewodem lub konwerterem
Dostępne moduły:

Dostępne moduły, do odpłatnego zamówienia, rozszerzające standardowe możliwości programu Labor Tech 2 PRO:
 • moduł komunikacyjny/COM - pozwala na zautomatyzowanie procesu pozyskania danych poprzez współpracę z wagami elektronicznymi przez intefejs RS232 bądź z palmtopem, wyposażonym w oprogramowanie Labor Tech 2 PRO MOBILE wraz urządzeniem Ultra Adapter, umożliwiającym konwersję sygnałów przewodowych na bezprzewowodowe.

  Dzięki temu modułowi Labor Tech 2 PRO będzie potrafił odczytywać dane bezpośrednio z wag elektronicznych, bądź też odbierać wyniki analiz sitowych z palmtopa poprzez oprogramowanie Labor Tech 2 PRO MOBILE. Równocześnie moduł pozwoli również na synchronizację ustawień sit pomiędzy wersją PC a wersją mobilną.
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie analizy sitowej gruntu
 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie przygotowywania orzeczeń o jakości gruntu
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntu przy robotach ziemnych
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
 • zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod współpracy z wagami - moduł COM)
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7 / 8
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-B-02480:1986
 • PN-EN ISO 14688-2

Moduł LOGO dla LT2PRO
Wersja 1.82 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 220,00 PLN netto • moduł drukowania logotypu i danych firmy użytkownika w orzeczeniach, moduł dla wielu stanowisk LT2PRO
 

Moduł COM dla LT2PRO
Wersja 1.82 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 200,00 PLN netto • moduł komunikacyjny do automatyki pozyskania danych z wag elektronicznych lub palmtopów
 

Labor Tech 2 PRO wersja BOX
Wersja 1.98 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1399,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Labor Tech 2 PRO wersja elektr.
Wersja 1.98 • Seria: Labor Tech 2 PRO • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 999,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.