• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Labor Bet
Wersja 1.36 • Seria: Labor Bet • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Labor Bet jest programem przeznaczonym do wykonywania oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań niszczących na ściskanie, przeprowadzonych przy użyciu prasy. Siły nacisku z pomiaru oraz pozostałe parametry badania (m.in. rodzaj próbek) wprowadza się do programu celem wyznaczenia klasy rzeczywistej oraz wytrzymałościowej betonu.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniem betonu na błyskawiczne otrzymanie wyników wytrzymałości, zgodnej z normą PN-EN 206-1. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Labor Bet  Program w trybie edycji protokołu badań wytrzymałościowych

Aplikacja pracuje w oparciu o obowiązującą obecnie normę europejską PN-EN 206-1 stosując zapisane w normie procedury i kryteria obliczeniowe. Program wskazuje które z kryteriów zostało spełnione i odpowiednio dobiera rzeczywistą klasę wytrzymałościową betonu, stosując nazwy klas betonu stosownie do wybranego typu betonu (beton lekki, zwykły, ciężki). Jednocześnie aplikacja wypisuje dane cząstkowe, pozwalając szybko zweryfikować proces obliczeniowy.

W programie można wprowadzić wartości sił, działających na próbkę betonu, spośród szeregu dostępnych:
• meganiutony • kiloniutony • dziesiętne części kN • niutony • megapaskale [MPa]
Użytkownik nie musi ręcznie przeliczać wartości na kN - po prostu wybiera jednostkę, w których otrzymuje odczyt z prasy, a odpowiednie przeliczenia program wykonuje automatycznie.

Program posiada dwa główne moduły, pozwalające na wygodną pracę, zarówno przy szybkich obliczeniach dla jednej serii próbek, jak i przyspieszając pracę w przypadku zestawień statystycznych dla wielu serii.

Moduły w postaci wygodnych w dostępie zakładek, pozwalają intuicyjnie wybrać rodzaj orzeczenia jakie użytkownik chce wykonać:
 • w przypadku pojedynczej serii danych - będzie to protokół badań wytrzymałościowych
 • w przypadku wielu serii danych - będzie to orzeczenie oceny zgodności

Protokół badań wytrzymałościowych betonuJak wspomniano, program posiada możliwość wykonania i wydruku protokołu badań.
Protokół ten zawiera zarówno uzyskane w wyniku ściskania odczyty, ustaloną klasę wytrzymałościową, jak i opis tekstowy. Dzięki temu wydrukowany protokół stanowi spójne źródło danych, pozwalające na szybkie zapoznanie się charakterystyką betonu.
Wśród danych jakie znajdą się w protokole można wymienić:
 • typ i miejsce pobrania prób
 • typ i przeznaczenie betonu (obiekt / element)
 • datę wykonania protokołu, datę pobrania prób i termin badań wytrzymałościowych
 • producenta mieszanki betonowej
 • wykonawcę robót betonowych
 • warunki przechowywania prób
 • rodzaj produkcji (początkowa / ciągła)
 • temperaturę powietrza i mieszanki
 • stan powierzchni próbek
 • opcjonalny opis składników mieszanki (wg receptury), wraz z jej rozkładem objętościowym
 • typ betonu (lekki, zwykły, ciężki)
 • deklarowaną klasę wytrzymałościową
 • projektowaną wytrzymałość charakterystyczną
 • konsystencję mieszanki na budowie (wg stożka opadowego i aparatu Ve-Be)
 • ilość prób wraz z tabelarycznym zestawieniem - powierzchnią każdej z próbek, odczytem siły niszczącej z prasy i wynikowej wytrzymałości na ściskanie
 • osoby obecne przy pobraniu próbek betonowych
 • kryteria obliczeniowe z danymi cząstkowymi
 • klasyfikację betonu w postaci rzeczywistej klasy wytrzymałościowej betonu
 • opcjonalne uwagi
Jak widać zakres informacyjny typowego protokołu badania jest szeroki, konieczne jest zatem taki logiczny podział danych, aby użytkownik nie zgubił się w gąszczu opcji. Taki podział zastosowaliśmy w programie Labor Bet, dzieląc sekcje protokołu na 4 logiczne części - opis arkusza, pochodzenie, specyfika betonu, pomiar. Na uwagę zasługują tutaj szczególnie:
 • możliwość błyskawicznego wprowadzania miejsca pochodzenia. Ponieważ zwykle próbki mogą pochodzić z określonych miejsc, typu budowa lub wytwórnia, najlepszym sposobem jest zapisanie tych wartości i wybieranie ich zamiast ręcznego wpisywania. W programie Labor Bet dajemy użytkownikowi opcję wybierz.
  Po wciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno z obiektami w danej inwestycji. Strukturę obiektów inwestycji użytkownik może stworzyć w dowolnym momencie, zazwyczaj czynność ta będzie dokonana podczas wypełniania pierwszego protokołu w ramach danego zadania. Dzięki jej hierarchiczności a nie zwykłej liście, użytkownik w bardziej intuicyjny sposób zlokalizuje żądaną pozycję. Dwuklik na etykiecie obiektu spowoduje automatyczne wstawienie miejsca inwestycji/zadania.

 • w podobny sposób można wybrać przeznaczenie betonu lub element, z którego pobrana została dana próbka. Wówczas przy użyciu przycisku wybierz dodatkowo zostaną pokazane obiekty i elementy, których wybór spowoduje automatyczne wpisanie ich do pola pochodzenie próbki.

 • sekcja wprowadzania informacji wpływających na określenie klasy betonu. Ważnym elementem jest tutaj określenie typu betonu: lekki, zwykły lub ciężki (oczywiście pole do wyboru bez konieczności ręcznego wpisywania) oraz deklarowanej klasy wytrzymałościowej. Dzięki temu aplikacja zweryfikuje, czy rzeczywista klasa betonu, wynikająca z pomiaru wytrzymałościowego zgadza się z deklarowaną klasą betonu. • sekcja wprowadzania danych z pomiaru. Dzięki automatycznemu przelicznikowi jednostek użytkownik nie musi przeliczać wartości siły niszczącej ręcznie na odpowiednik kN. Z kolei dzięki automatycznemu określeniu powierzchni próbki wartości powierzchni [A] będą automatycznie wstawiane do arkusza.
  Wobec tego użytkownik wpisuje jedynie siłę niszczącą, która zostanie automatycznie przeliczona na kN i dalej na wytrzymałość na ściskanie.

Aby dodać nowy protokół wystarczy kliknięcie przycisku Dodaj protokół , wówczas do listy utworzonych protokołów dla inwestycji zostanie dodany nowy protokół i będzie można rozpocząć jego uzupełnianie.
Co ważniejsze program nie wymaga od użytkownika tworzenia protokołów w odrębnym pliku - wszystkie protokoły w ramach danej inwestycji można zapisać w jednym pliku. W oczywisty sposób zastosowane rozwiązanie ułatwia i przyspiesza znajdowanie i organizację danych. W każdej chwili można przełączyć się na inny arkusz i dokonać niezbędnych poprawek. Możliwość dynamicznego uzupełniania danych jest ważną zaletą programu Labor Bet.

Po wciśnięciu przycisku obliczeń aplikacja wyświetli orzeczenie w formie takiej, jaka będzie na wydruku. Z tego miejsca można arkusz wydrukować lub zapisać w postaci PDF (przy pomocy narzędzia typu PDF Creator).


Labor Bet  Fragment protokołu w części obliczeń i określeniu klasy rzeczywistej betonu

Orzeczenie oceny zgodności wytrzymałościowych betonuOprócz możliwości obliczeń pojedynczych protokołów, program oferuje również możliwość wykonania zestawień statystycznych z całej inwestycji. Program posiada unikalny mechanizm parametryczności wykonywania orzeczeń - do wykonania orzeczenia (zestawienia statystycznego) nie trzeba wpisywać wartości otrzymanych z pomiaru - aplikacja potrafi automatycznie znaleźć wymagane liczby z wpisanych wartości w protokołach wytrzymałości i na tej podstawie wykonać odpowiednie orzeczenie.


Użytkownik wskazuje zakres dat bądź miesiąc, za jaki ma być przeprowadzona statystyka oraz wskazuje typ betonu i deklarowaną klasę wytrzymałościową. Użytkownik może też uściślić wybór danych ze względu na inne parametry (np. rodzaj próbki, produkcji..itp).

Program automatycznie wyszuka pasujące protokoły i zaproponuje je do zestawienia, wyświetlając stosowną informację.

Jeśli w tym momencie użytkownik wywoła orzeczenie przyciskiem wykonania orzeczenia to odpowiednia statystyka zostanie błyskawicznie zaprezentowana w postaci estetycznego orzeczenia. Odpowiednia klasa wytrzymałościowa zostanie również wskazana:Aplikacja nie pozwala na wykonanie statystyki dla próbek, których nie można poddawać procesowi statystycznemu. W razie konieczności wyświetlany jest odpowiedni komunikat - jest to związane z faktem utrzymania zgodności z normą. Zastosowany system umożliwia użytkownikowi uniknięcie pomyłki przy wypełnianiu arkusza i znaczne przyspieszenie całego procesu obliczeniowego.
Ponadto, aplikacja blokuje protokoły, które zostaną użyte do statystyki, tak by nie nastąpiła przypadkowa edycja tych danych. Dzięki temu dane zachowują spójność.

Struktura i opis inwestycjiOprócz tego, operator programu może wprowadzić tzw. "mapę inwestycji", tj. opisać strukturę obiektów inwestycji (elementy, konstrukcje), dzięki czemu wypełnianie protokołów stanie się jeszcze łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek.Labor Bet  Zakładka edycji struktury (obiektów) inwestycji


Magazyny danychAplikacja dysponuje również dwoma magazynami danych:
 • magazynem producentów betonu
 • magazynem wykonawców robót betonowych
dzięki którym możliwe jest jednokrotne zdefiniowanie producentów lub wykonawców i wykorzystywanie tych danych poprzez wskazanie ich, a nie ręczne wpisywanie.

Przykładowe wydruki


Protokół badań wytrzymałościowych betonu w postaci PDF

Orzeczenie oceny zgodności wytrzymałości betonu w postaci PDF

Wybrane możliwości:

 • automatyczne wypełnienie wybranych pól arkusza
 • obliczanie i klasyfikacja klasy rzeczywistej betonu
 • przyspieszanie wykonania protokołów wytrzymałościowych
 • magazyny danych zwiększające elastyczność pracy
 • możliwość opisywania inwestycji i budowania struktury obiektów
 • przyspieszanie wykonania orzeczeń zgodności betonu
 • bogate opcje dotyczące filtrowania danych do zestawień statystycznych
Możliwości integracji:

 • możliwość zamówienia (zakupienia) modułu do automatycznego odczytania siły niszczącej z pras, z elektronicznym odczytem siły niszczącej poprzez interfejs szeregowy bądź USB, łącznie z odpowiednim przewodem lub konwerterem
Zastosowania:

 • ustalanie klasy wytrzymałościowej betonu
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości betonu
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
 • optymalizacja pracy producentów betonu
 • optymalizacja pracy inspektoratów nadzoru
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-EN 206.1 "Beton"

Labor Bet wersja BOX
Wersja 1.36 • Seria: Labor Bet • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1299,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Labor Bet wersja elektr.
Wersja 1.36 • Seria: Labor Bet • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 899,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.