• Aktualności • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

REGULAMIN STRONY/USŁUG

firmy SkyRaster Inżynieria Oprogramowania z dnia 25 maja 2018

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony internetowej jest firma SkyRaster Inżynieria Oprogramowania sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zwana dalej SkyRaster lub SkyRaster Inżynieria Oprogramowania), zarejestrowaną pod adresem: al. Wojska Polskiego 70/9, 65-762 Zielona Góra. NIP 929-186-13-77.
2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisach są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte jednie w celu identyfikacji. Programy wypisane w PORTFOLIO należą do ich właścicieli i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:
 • Regulamin - niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość poprzez firmę SkyRaster z różnymi podmiotami, prawami i obowiązkami obu stron oraz postępowaniem reklamacyjnym.
 • Licencja - odrębna umowa licencyjna, opisująca szczegółowo warunki użytkowania Oprogramowania oraz prawa jakie są udzielane Licencjobiorcy,
 • Sprzedawca/Licencjodawca/Producent Oprogramowania - firma SkyRaster Inżynieria Oprogramowania z siedzibą w Zielonej Górze, o numerze NIP 929-186-13-77 oraz REGON 081239471, sprzedająca Egzemplarz Oprogramowania oraz/i udzielająca licencji na użytkowanie wskazanych Programów
 • Nabywca/Licencjobiorca - oznacza osobę fizyczną lub firmę, będącą licencjobiorcą i/lub nabywającą Egzemplarz Oprogramowania
 • Oprogramowanie - poprzez to wyrażenie rozumiany jest każdy program, którego producentem jest firma SkyRaster i który jest oferowany poprzez stronę internetową.
 • Program - poprzez Program rozumiana jest wersja wykonywalna programu (tzw. pliki binarne exe)
 • Produkt - nabywane przez Nabywcę wskazane Programy
 • Egzemplarz Oprogramowania - poprzez egzemplarz oprogramowania rozumie się nagraną wersję Programu na nośnik (CD/DVD/dyskietka/dysk przenośny/pendrive)
 • Realizacja Egzemplarza Programu - proces w którym wytwarzany jest Program będący jednym z przedmiotów realizacji zamówienia. Każdy Egzemplarz Oprogramowania, poza wersjami TRIAL, jest wykonywany wyłącznie na zamówienie Nabywcy.
  Zakończenie realizacji wersji BOX polega na wykonaniu papierowej wersji dokumentacji (instrukcji i licencji) oraz nagraniu na nośnik wykonanego Programu wraz z utworzeniem opakowania.
  Zakończenie realizacji wersji NET polega na utworzeniu wykonanego Programu bez drukowania instrukcji oraz tworzenia opakowania.
 • Wersja pudełkowa (BOX) - wersja płatna Oprogramowania, składająca się z Egzemplarza/y Oprogramowania i udzielonych licencji na wskazane egzemplarze,
 • Wersja sieciowa (NET) - wersja płatna Oprogramowania, składająca się z pliku wykonywalnego/programu, udostępnionego Nabywcy drogą elektroniczną (instalującego bądź do natychmiastowego uruchomienia) wraz z udzieloną na jego używanie licencją
4. Oprogramowanie jest licencjonowane (udzielana jest licencja), a nie sprzedawane. Sprzedawany jest wyłącznie nośnik wraz z wydrukowaną instrukcją.
5. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innymi ustawami i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
6. Autorskie prawa majątkowe do oferowanego oprogramowania należą do firmy SkyRaster.
§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia programów może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna jako reprezentant firmy.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków Licencji.
3. Zamówienia mogą być składane:
 • poprzez stronę www (preferowany sposób) - korzystając ze strony Zamów program
 • poprzez pocztę elektroniczną - korzystając z adresu: zamowienia@skyraster.com
 • telefonicznie - pod numerem: 603 784 757
4. Zamówienie przez firmę powinno zawierać:
 • Nazwę przedsiębiorstwa
 • NIP oraz REGON
 • Dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, ew. mail - przyspiesza kontakt)
 • Adres siedziby firmy oraz adres dostarczenia przesyłki
5. Oferta przedstawiona na stronie jest skierowana do przedsiębiorstw bądź instytucji. SkyRaster nie realizuje sprzedaży pojedynczym konsumentom (nie realizuje sprzedaży dla osób fizycznych niezwiązanych z DG).
6. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego (poprzez email bądź telefon). Uzyskane potwierdzenie jest podstawą do rozpoczęcia Realizacji Egzemplarza Programu dla Nabywcy.
7. Każde zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w ciągu 14 dni zostaje anulowane.
8. Ceny wymienione w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub udzielenia licencji na oprogramowanie po innej cenie.

§3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, WYSYŁKA

1. Rozpoczęcie realizacji poprzedzone jest nadaniem unikanego numeru transakcji, który jest wysyłany elektronicznie do Nabywcy. Wraz z numerem wysyłany jest przewidywany czas realizacji programu oraz niezbędne dane do wykonania przedpłaty za Produkt.
2. Numer transakcji jest podstawą przy zgłaszaniu reklamacji oraz sprawdzaniu statusu realizacji programu.
3. Po zakończeniu realizacji programu i przygotowaniu paczki (Wersja BOX) program jest gotowy do wysyłki.
4. Wysyłka następuje po otrzymaniu przedpłaty. O fakcie wysyłki Nabywca zostaje poinformowany elektronicznie.
5. W przypadku gdy w dniu zakończenia realizacji programu Sprzedający nie otrzyma przedpłaty, do Nabywcy wysyłana jest prośba o przedpłatę.
6. W przypadku nie otrzymania przedpłaty w ciągu 14 dni, zlecenie jest anulowane.
7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia (problem przy realizacji) i wykonania przedpłaty przez Nabywcę, Sprzedający zwraca przedpłatę na wskazane przez Nabywcę konto bankowe. Zwrot pieniędzy poprzez przekaz pocztowy nie jest możliwy.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
9. Wysyłka Wersji BOX jest dokonywana poprzez Pocztę Polską przesyłkami priorytetowymi za potwierdzeniem odbioru.
10. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia realizacji programu dopiero po otrzymaniu wpłaty.
11. W przypadku anulowania przez Nabywcę zamówienia programu, którego realizacja została zakończona (Wersja BOX - przygotowany nośnik oraz wydrukowana dokumentacja), Sprzedający zastrzega sobie prawo do roszczenia 5% wartości zamówienia. W przypadku gdy została wykonana przedpłata, a samo zamówienie anulowane ze strony Nabywcy, Nabywca zgadza się na zwrot 95% wartości przedpłaty.
Punkt 11 obowiązuje wyłącznie dla zamówionych przez Nabywcę (i potwierdzonych) wersji BOX, których Realizacja Egzemplarzy Programu została jeszcze zakończona. W przypadku, gdy Realizacja nie została zakończona, zamówienie może zostać anulowane (i punkt 11 nie obowiązuje w takim wypadku).
12. Każdy wysyłany Program w wersji BOX jest testowany przez Producenta Oprogramowania pod kątem działania zgodnie z założeniami (na najpopularniejszej obecnie platformie Win, tj. Windows XP oraz Windows 7/8), fakt wysyłki oznacza, iż program działa prawidłowo i powinien działać prawidłowo u Nabywcy.
13. Aplikacje po instalacji uruchamiają się w trybie demonstracyjnym. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego i autoryzacji na serwerze, dokonywana jest rejestracja i odblokowanie wersji do pracy komercyjnej. Kod licencyjny jest zapisywany, aby przy ponownym uruchomieniu autoryzacja nie była konieczna.
14. Autoryzacja bazuje na identyfikatorach komputera i w przypadku jego zmiany (np. zmiana niektórych komponentów lub wymiana komputera) program może uznać stanowisko jako nowe (uruchomienie w trybie demo) - wówczas należy zgłosić się do Producenta w celu przepisania licencji na nowe stanowisko (deaktywacji starego i aktywacji nowego).

§4. GWARANCJE I UAKTUALNIENIA

1. Pełny tekst gwarancji na udostępnione i licencjonowane Oprogramowanie jest zależny od wydawanej serii Oprogramowania. Wzór Umowy Licencyjnej jest zawsze dostępny u Producenta i jest udostępniany na życzenie Klienta.
2. Producent Oprogramowania dołoży starań, aby sprzedawane oprogramowanie było wolne od wad i błędów oraz działało zgodnie z założeniami. Nie zawsze jednak i na każdej konfiguracji prawidłowe działanie jest możliwe, stąd też:
3. W przypadku stwierdzenia błędnego działania aplikacji (tj.działanie niezgodne z założeniami), Nabywca ma prawo do uzyskania nowej, bezbłędnie działającej wersji nieodpłatnie (w ramach założeń). Punkt ten dotyczy wyłącznie wersji płatnych lub uaktualnień do wersji płatnych (obojętnie czy aktualizacje były darmowe czy nie), i obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonania pełnej umówionej zapłaty za Oprogramowanie.
4. Czas obowiązywania gwarancji jest zależny od zapisów stosownej licencji.
5. Zasady udzielania bezpłatnych aktualizacji są zależne od zapisów stosownej licencji.
6. Nabywca ma prawo zostać poinformowany o nowych wersjach Oprogramowania, na których użytkowanie nabył licencję wcześniej. Na fakt informowania jednak Nabywca musi się zgodzić, w przeciwnym wypadku firma SkyRaster nie będzie informować Nabywcy o nowych wersjach lub uaktualnieniach.
7. Uaktualnienie Oprogramowania wiąże się z wykonaniem nowej wersji, stąd też, zgodnie z §2. punkt 6. Nabywca powinien zgodzić się na realizację tego procesu. Zapytanie o zgodę zostanie w takim wypadku wysłane z firmy SkyRaster (jeśli tylko Nabywca zgodził się na informowanie o uaktualnieniu).
8. Nabywca Oprogramowania w trakcie użytkowania nabytej wersji Programu, może poinformować Producenta Oprogramowania o potrzebie wprowadzenia ulepszenia do posiadanej wersji Programu. W przypadku gdy wprowadzenie ulepszenia nie będzie wiązało się ze szczególnymi obciążeniami (cenowymi i czasowymi), ulepszenie przeprowadzane jest nieodpłatnie i wykonywana jest nowa wersja Oprogramowania.
W takim też przypadku Nabywca uzyskuje najnowszą wersję Programu nieodpłatnie (o ile nie skończył się dla Nabywcy okres bezpłatnych aktualizacji).
W tym momencie nie jest konieczne wyrażenie zgody na realizację Programu (pkt 6), ponieważ jest ona domniemana (tzn. firma SkyRaster uznaje, że klient zgłaszając potrzebę ulepszenia Produktu, chce uzyskać nową wersję i akceptuje wykonanie procesu realizacji nowej wersji).
9. W przypadku gdy złożona prośba o ulepszenie wiąże się dużym obciążeniem czasowym lub cenowym, Producent Oprogramowania udostępnia ulepszenie jedynie odpłatnie (z wyceną zgodną z rozmiarem ulepszenia). O tym fakcie Nabywca zostanie poinformowany i po uzyskaniu jego zgody na realizację nowej wersji Programu, przystąpi do wykonania ulepszenia.
10. Uaktualnienia wysyłane drogą elektroniczną udostępniane są w formie uzgodnionej przez Obie Strony - mogą być nieodpłatne. Na życzenie Nabywcy, możliwe jest wysłanie Egzemplarza Oprogramowanie drogą pocztową odpłatnie.
11. Wszelkie wprowadzone ulepszenia są ogólnie dostępne w ramach nowych wersji Oprogramowania. W szczególnych przypadkach możliwe jest wprowadzenie żądanego ulepszenia "na wyłączność" (gdy Nabywca życzy sobie posiadać daną funkcjonalność i nie chce by ona była dostępna globalnie). Opcja ta jest odpłatna, a cena i zakres wyłączności jest uzgadniany indywidualnie. Producent zastrzega sobie prawo odrzucenia żądania ulepszenia na wyłączność.
12. W szczególnych przypadkach Producent Oprogramowania zastrzega sobie prawo do zaprzestania wprowadzania uaktualnień i udzielania licencji na Oprogramowanie, jednak o tym fakcie powinien poinformować Nabywców poprzez niniejszą stronę internetową. Producent Oprogramowanie nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu zaprzestania wprowadzania uaktualnień i udzielania licencji.

§5. WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

1. Pełna treść Licencji jest dostępna w instalatorze wersji sieciowych, dostępnych bezpłatnie na stronie pobierania programów.

§6. POMOC TECHNICZNA I KOMUNIKACJA

1. Pomoc techniczna jest świadczona poprzez telefon lub elektronicznie (www, email lub komunikatory).
2. Pomoc techniczna dla posiadaczy wersji komercyjnych zależy od treści udzielonej licencji.
3. Pomoc techniczna dla posiadaczy wersji demo (niezarejestrowanych) jest ograniczona - pierwszeństwo pomocy mają użytkownicy wersji komercyjnych.
4. Czas odpowiedzi na kwestie związane z pomocą techniczną dla odpłatnie udzielonych licencji programów (wersje NET i BOX), tj. zgłoszenia błędów, opinie i uwagi oraz zgłoszenia ulepszeń wynosi od 24h do 48h, w szczególnych przypadkach może się wydłużyć.
5. Czas odpowiedzi na zgłoszenie zamówienia programu wynosi od 24h do 3 dni roboczych.
6. W przypadku gdy Nabywca naruszył warunki Licencji, nieodpłatna pomoc techniczna nie obowiązuje.

§7. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Z uwagi na fakt, iż a) każdy Program w wersji pudełkowej jest wykonywany na zamówienie Nabywcy (i też nie może być sprzedany oraz licencjonowany na inną osobę/firmę z uwagi na specyficzny charakter programu) b) oraz w wersji elektronicznej nie ma możliwości cofnięcia udostępnionej licencji (brak ciągłej autoryzacji wersji komercyjnej), c) oraz udostępniona bezpłatna wersja demonstracyjna pozwala na bezpłatne zapoznanie się z programem - zwrot programu nie jest możliwy.
2. Zgodnie z §4. pkt. 3. - w przypadku stwierdzenia błędnego działania aplikacji (tj.działanie niezgodne z założeniami), Nabywca ma prawo do uzyskania nowej, bezbłędnie działającej wersji nieodpłatnie (w ramach założeń). Punkt ten dotyczy wyłącznie wersji płatnych lub uaktualnień do wersji płatnych (obojętnie czy aktualizacje były darmowe czy nie) i oczywiście w ramach obowiązywania udzielonej licencji.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Złożenie zamówienia wymaga złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez Licencjodawcę w celu wykonania zamówienia. Nabywca ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o "ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997
2. Producent Oprogramowania dołoży starań aby dane Nabywcy były zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
3. Producent Oprogramowania oświadcza, że przyjęte dane osobowe Nabywcy będą używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub obsługi posprzedażowej (serwis).
4. W przypadku chęci uzyskiwania informacji o nowych wersjach, bądź ulepszeniach lub ewentualnych poprawkach, Nabywca musi zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych do realizacji tych celów.
5. Producent Oprogramowania zobowiązuje się do nie udostępniania danych Nabywcy żadnym podmiotom lub osobom trzecim.
Więcej informacji na temat polityki prywatności znajduje się na tej stronie.

§10. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY WWW

1. Dane kontaktowe (adres kontaktowy, emaile, telefon) umieszczone na stronie są wyłącznie w celach kontaktowych lub obsługi dla Nabywców Oprogramowania. Wszelkie wykorzystanie tych danych do celów innych niż realizacja zamówienia lub kontakt w sprawach związanych z oprogramowaniem, a w szczególności wykorzystywanie do celów wysyłania niezamówionych informacji handlowych lub rzeczy godzących w zasady etyki jest zabronione.
2. Punkt 1 dotyczy również wykorzystywania wspomnianych danych osobowych, zebranych automatycznie (np. przy pomocy narzędzi indeksujących i/lub przeszukujących strony internetowe). Osoba/podmiot odpowiedzialny za działanie takiego narzędzia jest zobowiązany do niewykorzystywania tych danych w celach innych niż wskazanych w punkcie 1.
3. Zabronione jest indeksowanie (zbieranie informacji ze) stron niedostępnych z poziomu strony internetowej (tj. dopuszczalne jest indeksowanie jedynie tych stron, do których wskazują odnośniki umieszczone na stronie).
4. Pkt 1 nie dotyczy oferty Oprogramowania lub Usług.
5. Osoba/firma decydująca się na wykorzystanie danych osobowych, wymienionych w punkcie 1 bez wiedzy i akceptacji ze strony firmy SkyRaster ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane tym czynem i zgadza się na pokrycie wszelkich roszczeń, związanych z faktem udostępnienia tych danych, wysuniętych w takim przypadku przez firmę SkyRaster. Podstawę do wysunięcia roszczenia stanowi "ustawa o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997.
6. Zabrania się wykorzystywania systemu składania zamówień do celu innego niż realizacja konkretnych i kompletnych zamówień.
7. Dane przekazane w systemie składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, tj. wysłania powiadomienia do firmy SkyRaster. Dane te nie są przechowywane na serwerze www. Dane te są chronione, zgodnie z §.8.
8. Użytkownik może umieszczać odnośniki do niniejszej strony www oraz do każdej innej podstrony tej strony, zgodnie z pktem 3. bez uzyskiwania zgody firmy SkyRaster, tj. zgoda ta jest domniemana. Zabronione jest natomiast umieszczanie odnośników do niniejszej strony www na innych stronach w celach godzących w zasady etyki i norm społecznych.
9. Prawa autorskie i majątkowe do strony WWW przysługują firmie SkyRaster Inżynieria Oprogramowania i obejmują cały zastosowane rozwiązania technologiczne, cały kod strony, układ i rozmieszczenie elementów interfejsu graficznego, treść elementów graficznych, kompozycje formularzy, wszystkie opisy, strukturę katalogów oraz wszystkie struktury danych.
10. Wszelkie kopiowanie kompletu rozwiązań i elementów charakteryzujących stronę, w szczególności wykorzystywanie Logo do celów innych niż identyfikacja firmy lub oferty firmy SkyRaster jest zabronione, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i pokrewnych.
11. Dozwolone jest przedstawianie logo lub grafiki ze strony na innej stronie, pod warunkiem, iż prezentowany materiał dotyczy oferty bądź usług firmy SkyRaster bądź służy identyfikacji lub pozytywnej reklamie firmy.

W przypadku naruszenia swoich praw, firma SkyRaster zastrzega sobie możliwość wysunięcia roszczenia w stosunku do osoby/firmy, która naruszyła jej prawa, co osoba przeglądająca lub przetwarzająca niniejszą stronę akceptuje.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Sprzedający uznaje, że Nabywca dokonując przedpłaty zaakceptował Regulamin.
2. W przypadku braku akceptacji regulaminu nie ma możliwości zrealizowania zamówienia, przedpłaty w takim przypadku nie będą przyjmowane, ani zwracane.
3. W przypadku wersji BOX, dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży egzemplarza programu (nośnik+dokumentacja papierowa) i udzieleniem na niego licencji.
4. W przypadku wersji NET, dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy udzielenia licencji na użytkowanie udostępnionej przez Producenta wersji Programu.
5. Firma SkyRaster zastrzega sobie prawo do odmówienia ceny promocyjnej produktu w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnością za wcześniejsze licencje. W szczególnych przypadkach SkyRaster zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach nieuregulowania wcześniejszych zobowiązań z tytułu sprzedaży licencji bądź zrealizowanych usług lub zleceń.
6. SkyRaster zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia podmiotom, które dopuściły się wcześniejszych naruszeń z tytułu realizacji zawartych umów lub licencji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
8. W razie sporu w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obie strony, tj. Nabywca i SkyRaster zobowiązują się do wykorzystania wszelkich możliwości jego polubownego rozwiązania.
9. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy na siedziby SkyRaster.
10. SkyRaster zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, zgodnie z zapisami prawa. Najnowsza wersja regulaminu jest zawsze dostępna na tej stronie.© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatnoœci.